FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 27 พฤษภาคม 2563

รายละเอียดโครงการ

โครงการ อยู่อาศัยรวม เอม เฮ้าส์ (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

เลขที่อ้างอิงโครงการ 9960
ชื่อโครงการ โครงการ อยู่อาศัยรวม เอม เฮ้าส์ (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. พื้นที่คุ้มครอง IEE
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.8/2790
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 08 มี.ค. 2559
ประเภทโครงการ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล ป่าตอง อำเภอ กะทู้ จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ IEE

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณาโครงการ อยู่อาศัยรวม เอม เฮ้าส์ (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) - หนังสือเห็นชอบ
โครงการที่เกี่ยวข้อง (การขยายหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)
ที่ ชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ ประเภทโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ เลขที่หนังสือเห็นชอบ พื้นที่ตั้งโครงการ เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการ โรงแรม เอมเฮ้าส์ (เปลี่ยนการใช้อาคาร) นายประสาน ประทีป ณ ถลาง อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 21 พ.ค. 2562 ทส 1010.5/6869
ที่อยู่ - ซอย - ถนน ไสน้ำเย็น ตำบล ป่าตอง อำเภอ กะทู้ จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ -
13341