แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563

รายละเอียดโครงการ

โครงการ ศุภาลัย เอลีท สุรวงศ์

ลำดับโครงการ 9900
ชื่อโครงการ โครงการ ศุภาลัย เอลีท สุรวงศ์
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส. 1009.5/1281
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 01 ก.พ. 2559
ประเภทโครงการ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล สี่พระยา อำเภอ บางรัก จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ทส 1009.5/1281 - หนังสือเห็นชอบ
2 ทส 1009.5/1281 - มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2561
chapter 1
chapter 2
chapter 3
chapter 4
กฏหมาย
หนังสือขึ้นทะเบียน
ภาคผนวก
รายงานผลการตรวจวัด
เอกสารสอบเทียบเครื่องมือ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
chapter 1
chapter 2
chapter 3
chapter 4
กฏหมาย
หนังสือรับรองการทำรายงาน
หนังสือขึ้นทะเบียน
ปกหลัง
ภาคผนวก
รายงานผลการตรวจวัด
สารบัญ
ปกหน้า
เอกสารสอบเทียบเครื่องมือ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)