FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 05 เมษายน 2563

รายละเอียดโครงการ

โครงการ ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร

ลำดับโครงการ 9844
ชื่อโครงการ โครงการ ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ -
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ -
ประเภทโครงการ คมนาคม
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 รายงานฉบับสมบูรณ์ - รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการที่เกี่ยวข้อง (การขยายหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)
ที่ ชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ ประเภทโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ เลขที่หนังสือเห็นชอบ พื้นที่ตั้งโครงการ เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ส่วนช่องนนทรี-สาทร) : กรณีปรับปรุงสถานีรถไฟฟ้าสะพานตากสิน (S6) สำนักการจราจรและขนส่ง คมนาคม 19 พ.ย. 2562 ทส 1010.4/15981 14068
2 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท (สุขุมวิท 81-สำโรง) และโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท (สำโรง-สมุทรปราการ) กรณีขอเปลี่ยนแปลงตำแหน่งการติดตั้งกำแพงกันเสียง การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย คมนาคม 01 ก.ค. 2558 ทส 1009.4/7648
ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ -
9743
3 การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท (สุขุมวิท 81-สำโรง) และโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท (สำโรง-สมุทรปราการ) ของกรุงเทพมหานคร การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย คมนาคม 29 ก.ค. 2552 ทส 1009.4/5731
ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ -
4508
4 โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท (สุขุมวิท 81 - สำโรง) และโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท (สำโรง - สมุทรปราการ) ของกรุงเทพมหานคร การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย คมนาคม 24 ก.พ. 2552 ทส 1009.5/1508
ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ -
3908
5 โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย คมนาคม 12 ม.ค. 2543 วว 0804/254
ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
1518