แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 20 กันยายน 2563

รายละเอียดโครงการ

โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีโคล

เลขที่อ้างอิงโครงการ 9766
ชื่อโครงการ โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีโคล
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.5/157
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 08 ม.ค. 2559
ประเภทโครงการ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล คลองเตยเหนือ อำเภอ วัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี)
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ทส 1009.5/157 - หนังสือเห็นชอบ
2 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีโคล - รายงานฉบับสมบูรณ์
3 Monitor 1/2560 - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 Monitor 2/2560 - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 Monitor 1/2561 - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
6 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2561
บทที่1
บทที่2
บทที่3
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
7 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
บทที่1
บทที่2
บทที่3
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
8 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
9 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
1.ภาคผนวก ก หนังสือเห็นชอบ + มาตรการฯ
5.ภาคผนวก จ-1 ตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย
6.ภาคผนวก จ-2 ทส.1 และ ทส. 2
7.ภาคผนวก จ-3 ตรวจเช็คน้ำปะปาและไฟฟ้า
8.ภาคผนวก จ-4 ตรวจเช็คระบบจ่ายน้ำและระบบเส้นท่อ
9.ภาคผนวก จ-5 ตรวจเช็คระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
10.ภาคผนวก จ-6 ตรวจเช็คสระว่ายน้ำ
11.ภาคผนวก ฉ ผลการตรวจวัด
12.ภาคผนวก ช ทะเบียน Lab OKLA 2561
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
10 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
หน้าปก
หนังสือรับรอง
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ-1
ภาคผนวก จ-2
ภาคผนวก จ-3
ภาคผนวก จ-4
ภาคผนวก จ-5
ภาคผนวก จ-6
ภาคผนวก จ-7
ภาคผนวก จ-8
ภาคผนวก ฉ
ภาคผนวก ช
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
11 หนังสือสำคัญการจดทะเบียนอาคารชุดและนิติบุคคลอาคารชุด - OTHER
12 Monitor 2/2559 - Monitor รอบ กรกฎาคม ถึง ธันวาคม