แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 13 กรกฎาคม 2563

รายละเอียดโครงการ

การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมและหล่อเหล็ก

เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับ โครงการขออนุญาตขยายโรงงานหล่อเหล็ก
เลขที่อ้างอิงโครงการ 9614
ชื่อโครงการ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมและหล่อเหล็ก
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส. 1009.3/13546
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 28 พ.ย. 2557
ประเภทโครงการ อุตสาหกรรม
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล บ้านครัว อำเภอ บ้านหมอ จังหวัด สระบุรี รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
พิกัดภูมิศาสตร์ 14.57644 100.76720999999998
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณารายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมและหล่อเหล็ก - หนังสือเห็นชอบ
2 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2561
Cover
หนังสือรับรองายงาน
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3 Part 1
บทที่ 3 Part
บทที่ 4
ภาคผนวก 1.1
ภาคผนวก 1.2
ภาคผนวก 2
ภาคผนวก 3
ภาคผนวก 4
ภาคผนวก 5
ภาคผนวก 6
ภาคผนวก 7.1
ภาคผนวก 7.2
ภาคผนวก 7.3
ภาคผนวก 8
ภาคผนวก 9
ภาคผนวก 10
ภาคผนวก 11, 12
ภาคผนวก 13.1
ภาคผนวก 13.2
ภาคผนวก 14
ภาคผนวก 15
ภาคผนวก 16
ภาคผนวก 17
ภาคผนวก 18
ภาคผนวก 19
ภาคผนวก 20
ภาคผนวก 21
ภาคผนวก 22
ภาคผนวก 23,24,25
ภาคผนวก 26
ภาคผนวก 27
ภาคผนวก 28
ภาคผนวก 29
ภาคผนวก 30.1
ภาคผนวก 30.2
ภาคผนวก 30.3
ภาคผนวก 30.4
ภาคผนวก 30.5
ภาคผนวก 31
ภาคผนวก 32
ภาคผนวก 33
ภาคผนวก 34
ภาคผนวก 35
ภาคผนวก 36, 37
ภาคผนวก 38,39,40
ภาคผนวก 41
ภาคผนวก 42
ภาคผนวก 43
ภาคผนวก 44
ภาคผนวก 45
ภาคผนวก 46
ภาคผนวก 47
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
3 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2560
บทสรุปผู้บริหาร
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3-1
บทที่ 3-2
บทที่ 3-3
บทที่ 4
ภาคผนวกทั้งหมด
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2561
1.Cover__Front
2.ใบรับรอง ตต1+2
3.Content
4_Excusive Summary_Final
5.Chapter_1
6.Chapter_2
7.Chapter_3
8.Chapter_4
9.ภาคผนวกที่ 1 Analysis
10.ภาคผนวกที่ 2 Register Lab_DIW
11.ภาคผนวกที่ 3 Cert.DSS_thai_2016
12.ภาคผนวกที่ 4 Cert
13.ภาคผนวกที่ 5 หนังสือเห็นชอบ EIA
14.ภาคผนวกที่ 6 หนังสือนำส่ง ม.ค.-ก.ค. 61
15.ภาคผนวกที่ 7.1 Air
16.ภาคผนวกที่ 7.2 Air2
17.ภาคผนวกที่ 7.3 Air
18.ภาคผนวกที่ 8-12
19.ภาคผนวกที่ 13Noise Contour
20.ภาคผนวกที่ 14
21.ภาคผนวกที่ 15.1
22.ภาคผนวกที่ 15.2
23.ภาคผนวกที่ 15.3
24.ภาคผนวกที่ 16
25.ภาคผนวกที่ 17
26.ภาคผนวกที่ 18
27.ภาคผนวกที่ 19
28.ภาคผนวกที่ 20-21
29.ภาคผนวกที่ 22
30.ภาคผนวกที่ 23-29
31.ภาคผนวกที่ 30
32.ภาคผนวกที่ 31-32
33.ภาคผนวกที่ 33-36
34.ภาคผนวกที่ 37-42
35.ภาคผนวกที่ 43-47
36.ภาคผนวกที่ 48-49
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
1.Cover__Front
2.ใบรับรอง ตต. 1+2
3.Content
4._Excusive Summary_Final
5.Chapter_1_Final
6.Chapter_2_Final
7.Chapter_3_Final
8.Chapter_4_Final
9.ภาคผนวกที่ 1 Analysis
10.ภาคผนวกที่ 2 Register
11.ภาคผนวกที่ 3 Cert
12.ภาคผนวกที่ 4 Cover Cert
13.ภาคผนวกที่ 5 หนังสือเห็นชอบ EIA
14.ภาคผนวกที่ 6 หนังสือนำส่ง ก.ค.-ธ.ค.61
15.ภาคผนวกที่ 7.1
16.ภาคผนวกที่ 7.2
17.ภาคผนวกที่ 7.3
18.ภาคผนวกที่ 8-14
19.ภาคผนวกที่ 15.1
20.ภาคผนวกที่ 15.2
21.ภาคผนวกที่ 15.3
22.ภาคผนวกที่ 16-18
23.ภาคผนวกที่ 19
24.ภาคผนวกที่ 20-21
25.ภาคผนวกที่ 22
26.ภาคผนวกที่ 23-29
27.ภาคผนวกที่ 30.1
28.ภาคผนวกที่ 30.2
29.ภาคผนวกที่ 30.3
30.ภาคผนวกที่ 30.4
31.ภาคผนวกที่ 31-32
32.ภาคผนวกที่ 33-35
33.ภาคผนวกที่ 36-40
34.ภาคผนวกที่ 41
35.ภาคผนวกที่ 42-43
36.ภาคผนวกที่ 44
37.ภาคผวกที่ 45-49
38.Cover_Back
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)