แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 19 กันยายน 2562

รายละเอียดโครงการ

โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะ

ลำดับโครงการ 9573
ชื่อโครงการ โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะ
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.3/11763
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 30 ก.ย. 2558
ประเภทโครงการ อุตสาหกรรม
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ซอย - ถนน - ตำบล บ่อวิน อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานภาพโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต
- อนุญาตดำเนินการ เลขทะเบียนโรงงาน
เลขที่ น.77(2)-9/2556-ญอบ.
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการจากหน่วยงานอนุญาต
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะ - หนังสือเห็นชอบ
2 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2560
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก ค-1
ภาคผนวก ค-2
สารบัญ
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก จ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
3 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2561
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ภาคผนวก ข-1
ภาคผนวก ข-2
ภาคผนวก ข-3 Part 1
ภาคผนวก ข-3 Part 2
ภาคผนวก ข-3 Part 3
ภาคผนวก ข-3 Part 4
ภาคผนวก ข-4
ภาคผนวก ข-5
ภาคผนวก ข-6
ภาคผนวก ข-7
ภาคผนวก ข-8
ภาคผนวก ค Part 1
ภาคผนวก ค Part 2
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ-1
ภาคผนวก จ-2
ภาคผนวก จ-3 Part 1
ภาคผนวก จ-3 Part 2
ภาคผนวก จ-3 Part 3
ภาคผนวก จ-4
ภาคผนวก จ-5
ภาคผนวก จ-6
ภาคผนวก จ-7
ภาคผนวก จ-8
ภาคผนวก จ-9
ภาคผนวก จ-10
ภาคผนวก จ-11
ภาคผนวก จ-12
ภาคผนวก จ-13
ภาคผนวก จ-14
ภาคผนวก จ-15
ภาคผนวก จ-16
ภาคผนวก จ-17
ภาคผนวก จ-18
ภาคผนวก จ-19
ภาคผนวก จ-20
ภาคผนวก จ-21
ภาคผนวก จ-22
ภาคผนวก จ-23
ภาคผนวก จ-24
ภาคผนวก จ-25
ภาคผนวก จ-26
ภาคผนวก จ-27
ภาคผนวก จ-28
ภาคผนวก จ-29
ภาคผนวก จ-30
ภาคผนวก จ-31
ภาคผนวก จ-32
ภาคผนวก จ-33
ภาคผนวก จ-34
ภาคผนวก จ-35
ภาคผนวก จ-36
ภาคผนวก จ-37
ภาคผนวก จ-38
ภาคผนวก จ-39
ภาคผนวก จ-40
ภาคผนวก จ-41
ภาคผนวก จ-42
ภาคผนวก จ-43
ภาคผนวก จ-44
ภาคผนวก จ-45
ภาคผนวก จ-46
ภาคผนวก จ-47
ภาคผนวก จ-48
ภาคผนวก จ-49
ภาคผนวก จ-50
ภาคผนวก จ-51
ภาคผนวก จ-51 Part 2
ภาคผนวก จ-51 Part 3
ภาคผนวก จ-52
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2561
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข-1
ภาคผนวก ข-2
ภาคผนวก ข-3
ภาคผนวก ข-4
ภาคผนวก ข-5
ภาคผนวก ข-6
ภาคผนวก ข-7
ภาคผนวก ข-8
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ-1
ภาคผนวก จ-2
ภาคผนวก จ-3
ภาคผนวก จ-4
ภาคผนวก จ-5
ภาคผนวก จ-6
ภาคผนวก จ-7
ภาคผนวก จ-8
ภาคผนวก จ-9
ภาคผนวก จ-10
ภาคผนวก จ-11
ภาคผนวก จ-12
ภาคผนวก จ-13
ภาคผนวก จ-14
ภาคผนวก จ-15
ภาคผนวก จ-16
ภาคผนวก จ-17
ภาคผนวก จ-18
ภาคผนวก จ-19
ภาคผนวก จ-20
ภาคผนวก จ-21
ภาคผนวก จ-22
ภาคผนวก จ-23
ภาคผนวก จ-24
ภาคผนวก จ-25
ภาคผนวก จ-26
ภาคผนวก จ-27
ภาคผนวก จ-28
ภาคผนวก จ-29
ภาคผนวก จ-30
ภาคผนวก จ-31
ภาคผนวก จ-32
ภาคผนวก จ-33
ภาคผนวก จ-34
ภาคผนวก จ-35
ภาคผนวก จ-36
ภาคผนวก จ-37
ภาคผนวก จ-38
ภาคผนวก จ-39
ภาคผนวก จ-40
ภาคผนวก จ-41
ภาคผนวก จ-42
ภาคผนวก จ-43
ภาคผนวก จ-44
ภาคผนวก จ-45
ภาคผนวก จ-46
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
ปก
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
ภาคผนวก ก Part 1
ภาคผนวก ก Part 2
ภาคผนวก ก Part 3
ภาคผนวก ก Part 4
ภาคผนวก ก Part 5
ภาคผนวก ก Part 6
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ-1
ภาคผนวก จ-2
ภาคผนวก จ-3
ภาคผนวก จ-4
ภาคผนวก จ-5
ภาคผนวก จ-6
ภาคผนวก จ-7
ภาคผนวก จ-8
ภาคผนวก จ-9
ภาคผนวก จ-10
ภาคผนวก จ-11
ภาคผนวก จ-12
ภาคผนวก จ-13
ภาคผนวก จ-14
ภาคผนวก จ-15
ภาคผนวก จ-16
ภาคผนวก จ-17
ภาคผนวก จ-18
ภาคผนวก จ-19
ภาคผนวก จ-20
ภาคผนวก จ-21
ภาคผนวก จ-22
ภาคผนวก จ-23
ภาคผนวก จ-24
ภาคผนวก จ-25
ภาคผนวก จ-26
ภาคผนวก จ-27
ภาคผนวก จ-28
ภาคผนวก จ-29
ภาคผนวก จ-30
ภาคผนวก จ-31
ภาคผนวก จ-32
ภาคผนวก จ-33
ภาคผนวก จ-34
ภาคผนวก จ-35
ภาคผนวก จ-36
ภาคผนวก จ-37
ภาคผนวก จ-38
ภาคผนวก จ-39
ภาคผนวก จ-40
ภาคผนวก จ-41
ภาคผนวก จ-42
ภาคผนวก จ-43
ภาคผนวก จ-44
ภาคผนวก จ-45
ภาคผนวก จ-46
ภาคผนวก จ-47
ภาคผนวก จ-48
ภาคผนวก จ-49
ภาคผนวก จ-50
ภาคผนวก จ-51
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)

แจ้งเพื่อทราบ
ข้อมูลรายงาน Monitor ที่เผยแพร่ในระบบฐานข้อมูล Smart EIA
สามารถเปิดดูรายละเอียดได้เฉพาะปีปัจจุบัน และย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี
โครงการที่เกี่ยวข้อง (การขยายหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)