FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 25 พฤษภาคม 2563

รายละเอียดโครงการ

โครงการผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำ (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2)

เลขที่อ้างอิงโครงการ 9531
ชื่อโครงการ โครงการผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำ (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2)
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส. 1009.9/6349
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 09 มิ.ย. 2557
ประเภทโครงการ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
พิกัดภูมิศาสตร์ 12.6991166666667 101.13440000000003
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำ (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) - หนังสือเห็นชอบ
2 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2561
บทที่ 1 (บทนำ)
บทที่ 2 (รายละเอียดโครงการ)
บทที่ 3 (ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม)
บทที่ 4 (ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม)
บทที่ 5 (สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม)
ภาคผนวกมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (1)
ภาคผนวกมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (2)
ภาคผนวกมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวกอื่นๆ
ส่วนหน้ารายงาน
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
3 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
ส่วนหน้ารายงาน
บทที่ 1 (บทนำ)
บทที่ 2 (รายละเอียดโครงการ)
บทที่ 3 (ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม)
บทที่ 4 (ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม)
บทที่ 5 (สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม)
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (1)
ภาคผนวก ข มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (2)
ภาคผนวก ค มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวกอื่นๆ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
ส่วนหน้ารายงาน
บทที่ 1 (บทนำ)
บทที่ 2 (รายละเอียดโครงการ)
บทที่ 3 (ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม)
บทที่ 4 (ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม)
บทที่ 5 (สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม)
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (1)
ภาคผนวก ข มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (2)
ภาคผนวก ค มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวกอื่นๆ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)