แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 19 มกราคม 2564

รายละเอียดโครงการ

โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ ท่าลี่ - ขอนแก่น 4 (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม) ของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

เลขที่อ้างอิงโครงการ 9418
ชื่อโครงการ โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ ท่าลี่ - ขอนแก่น 4 (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม) ของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามมติ ครม.ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.7/14066
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 19 พ.ย. 2558
ประเภทโครงการ พลังงาน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด เลย รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ทส 1009.7/14066 - หนังสือเห็นชอบ
2 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ ท่าลี่ - ขอนแก่น 4 (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม) ของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย - รายงานฉบับสมบูรณ์
3 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2560
บทสรุปผู้บริหาร
สารบัญ
บทที่1
บทที่1(ต่อ)
บทที่2
บทที่2(ต่อ)
บทที่3
บทที่4
เอกสารอ้างอิง
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2561
บทสรุปผู้บริหาร
สารบัญ
บทที่1
ตารางมาตรการ
บทที่2
บทที่2(ต่อ)
บทที่3
บทที่4
อ้างอิง
ภาคผนวก
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2561
บทสรุปผู้บริหาร
รายชื่อผู้จัดทำ
สารบัญ
บทที่1
มาตรการ
บทที่2
บทที่2(ต่อ)
บทที่3
บทที่4
เอกสารอ้างอิง
ภาคผนวก
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
6 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
บทสรุปผู้บริหาร
สารบัญ
บทที่1
มาตรการ
บทที่2
บทที่3
บทที่4
อ้างอิง
ภาคผนวก
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
7 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
บทสรุปผู้บริหาร
สารบัญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
เอกสารอ้างอิง
ภาคผนวก
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
8 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
บทสรุปผู้บริหาร
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
เอกสารอ้างอิง
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)