FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 30 พฤษภาคม 2563

รายละเอียดโครงการ

โครงการ เรเนซองส์พัทยา รีสอร์ท แอนด์สปา

เลขที่อ้างอิงโครงการ 9410
ชื่อโครงการ โครงการ เรเนซองส์พัทยา รีสอร์ท แอนด์สปา
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. พื้นที่ คุ้มครอง EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส. 1009.5/14758
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 30 ธ.ค. 2557
ประเภทโครงการ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน สุขุมวิท ตำบล นาจอมเทียน อำเภอ สัตหีบ จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 หนังสือเห็นชอบ - หนังสือเห็นชอบ
2 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เรเนซองส์พัทยา รีสอร์ท แอนด์สปา - รายงานฉบับสมบูรณ์
3 Monitor 1/2560 - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
โครงการที่เกี่ยวข้อง (การขยายหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)
ที่ ชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ ประเภทโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ เลขที่หนังสือเห็นชอบ พื้นที่ตั้งโครงการ เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการ เรเนซองส์พัทยา รีสอร์ท แอนด์สปา (ส่วนขยาย) บริษัท เดอะไนน์โซเทล จำกัด อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 31 ต.ค. 2560 ทส 1009.5/13807
ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล นาจอมเทียน อำเภอ สัตหีบ จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ -
11212