แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563

รายละเอียดโครงการ

โครงการโรงไฟฟ้าตาสิทธิ์ 3

เลขที่อ้างอิงโครงการ 9332
ชื่อโครงการ โครงการโรงไฟฟ้าตาสิทธิ์ 3
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.7/13057
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 28 ต.ค. 2558
ประเภทโครงการ พลังงาน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์น ซีบอร์ด ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
พิกัดภูมิศาสตร์ 13.066225 101.18611799999996
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าตาสิทธิ์ 3 - หนังสือเห็นชอบ
2 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าตาสิทธิ์ 3 เล่ม1 - รายงานฉบับสมบูรณ์
3 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าตาสิทธิ์ 3 เล่ม2 - รายงานฉบับสมบูรณ์
4 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าตาสิทธิ์ 3 เล่ม3 - รายงานฉบับสมบูรณ์
5 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2561
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
ภาคผนวก1
ภาคผนวก2
ภาคผนวก3
ภาคผนวก4
ภาคผนวก5
ภาคผนวก6
ภาคผนวก7
ภาคผนวก8
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
6 รอบ พ.ย. ถึง มิ.ย.2560
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
ส่วนหน้า1
ส่วนหน้า2
ส่วนหน้า3
สารบัญ
ภาคผนวก1
ภาคผนวก2
ภาคผนวก3
ภาคผนวก4
ภาคผนวก5
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
7 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
8 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
ตต.1
ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 2
ส่วนที่ 3
ส่วนที่ 4
ส่วนที่ 5
ส่วนที่ 6
ส่วนที่ 7
ส่วนที่ 8
ส่วนที่ 9
ส่วนที่ 10
ส่วนที่ 11
ส่วนที่ 12
ส่วนที่ 13
ส่วนที่ 14
ส่วนที่ 15
ส่วนที่ 16
ส่วนที่ 17
ส่วนที่ 18
ส่วนที่ 19
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
9 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
ส่วนที่1
ส่วนที่2
ส่วนที่3
ส่วนที่4
ส่วนที่5
ส่วนที่6
ส่วนที่7
ส่วนที่8
ส่วนที่9
ส่วนที่10
ส่วนที่11
ส่วนที่12
ส่วนที่13
ส่วนที่14
ส่วนที่15
ส่วนที่16
ส่วนที่17
ส่วนที่18
ส่วนที่19
ส่วนที่20
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)