แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 08 กรกฎาคม 2563

รายละเอียดโครงการ

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าร่วมเมืองระยอง โดยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ของบริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จำกัด

เลขที่อ้างอิงโครงการ 9302
ชื่อโครงการ โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าร่วมเมืองระยอง โดยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ของบริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จำกัด
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.7/111928
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 05 ต.ค. 2558
ประเภทโครงการ พลังงาน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ เขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี ซอย - ถนน - ตำบล เชิงเนิน อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
พิกัดภูมิศาสตร์ 12.668823 101.31858999999997
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน -
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2561
ส่วนหน้า
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
ภาคผนวก -1
ภาคผนวก -2
ภาคผนวก -3
ภาคผนวก -4
ภาคผนวก -5
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
2 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
หน้าปก
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข-1
ภาคผนวก ข-2 (1)
ภาคผนวก ข-2 (2)
ภาคผนวก ข-2 (3)
ภาคผนวก ข-2 (4)
ภาคผนวก ข-2 (5)
ภาคผนวก ข-2 (6)
ภาคผนวก ข-3 (1)
ภาคผนวก ข-3 (2)
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ
ภาคผนวก ฉ-1
ภาคผนวก ฉ-2
ภาคผนวก ฉ-3
ภาคผนวก ช
ภาคผนวก ซ
ภาคผนวก ฌ
ภาคผนวก ญ
ภาคผนวก ฎ
ภาคผนวก ฏ
ภาคผนวก ฐ
ภาคผนวก ฑ
ภาคผนวก ฒ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
3 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
หน้าปก
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข-1
ภาคผนวก ข-2 (1)
ภาคผนวก ข-2 (2)
ภาคผนวก ข-2 (3)
ภาคผนวก ข-2 (4)
ภาคผนวก ข-2 (5)
ภาคผนวก ข-2 (6)
ภาคผนวก ข-3 (1)
ภาคผนวก ข-3 (2)
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ
ภาคผนวก ฉ-1
ภาคผนวก ฉ-2
ภาคผนวก ฉ-3
ภาคผนวก ช-1
ภาคผนวก ช-2
ภาคผนวก ช-3
ภาคผนวก ช-3
ภาคผนวก ซ
ภาคผนวก ฌ
ภาคผนวก ญ
ภาคผนวก ฎ
ภาคผนวก ฏ
ภาคผนวก ฐ
ภาคผนวก ฑ
ภาคผนวก ฒ
ภาคผนวก ณ
ภาคผนวก ด
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 ทส 1009.7/11928 - รายงานการเปลี่ยนแปลง
5 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ - รายงานการเปลี่ยนแปลง