แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 22 กรกฎาคม 2562

รายละเอียดโครงการ

โครงการโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ศรีเทพ)

ลำดับโครงการ 929
ชื่อโครงการ โครงการโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ศรีเทพ)
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ วว 0804/4364
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 17 มี.ค. 2540
ประเภทโครงการ อุตสาหกรรม
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ ม.9 บ้านแม่น้ำป่าสัก ต.ศรีเทพ ศรีเทพ ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด เพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ 056-799-724
โทรสาร 056-799-726
อีเมล -
เว็บไซต์ -
พิกัดภูมิศาสตร์ 15.4624 101.10876000000007
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ ระยะดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต
- อนุญาตดำเนินการ เลขทะเบียนโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
โครงการที่เกี่ยวข้อง (การขยายหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)
ที่ ชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ ประเภทโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ เลขที่หนังสือเห็นชอบ พื้นที่ตั้งโครงการ เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการ โรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย) บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด อุตสาหกรรม 14 พ.ค. 2562 ทส 1010.3/6632
ที่อยู่ เลขที่ 99 หมู่ที่ 9 ซอย - ถนน - ตำบล ศรีเทพ อำเภอ ศรีเทพ จังหวัด เพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ -
13355