FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 27 พฤษภาคม 2563

รายละเอียดโครงการ

โครงการโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ศรีเทพ)

เลขที่อ้างอิงโครงการ 929
ชื่อโครงการ โครงการโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ศรีเทพ)
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ วว 0804/4364
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 17 มี.ค. 2540
ประเภทโครงการ อุตสาหกรรม
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ ม.9 บ้านแม่น้ำป่าสัก ต.ศรีเทพ ศรีเทพ ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด เพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ 056-799-724
โทรสาร 056-799-726
อีเมล -
เว็บไซต์ -
พิกัดภูมิศาสตร์ 15.4624 101.10876000000007
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต
- อนุญาตดำเนินการ เลขทะเบียนโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตน้ำตาลทราย - หนังสือเห็นชอบ
2 ผลการติดตามโครงการประสบอุทกภัยปี 2554 - การติดตามโครงการ
3 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (2/2555) - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2561
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ภาคผนวก
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
ภาคผนวก ก-ภาคผนวก 1ข-1
ภาคผนวก 1ข-2
ภาคผนวก 2ข-5ข
ภาคผนวก 6ข-13ข
ภาคผนวก 14ข-15ข
ภาคผนวก 16ข-19ข
ภาคผนวก 20ข-22ข-1
ภาคผนวก 22ข-2
ภาคผนวก 23ข-25ข
ภาคผนวก 1ค-5ค
ภาคผนวก 6ค-8ค
ภาคผนวก 9ค-16ค
ภาคผนวก 17 ค -ภาผนวก ง-1
ภาคผนวก ง-2
ภาคผนวก ง-3
ภาคผนวก ง-4
ภาคผนวก ง-5
ภาคผนวก ง-6
ภาคผนวก ง-7
ภาคผนวก จ
ภาคผนวก ฉ
ภาคผนวก ช-ซ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
6 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
ภาคผนวก1ก-5ก
ภาคผนวก6ก-7ก
ภาคผนวก8ก-12ก
ภาคผนวก13ก-34ก
ภาคผนวก35ก-41ก
ภาคผนวก42ก-50ก
ภาคผนวก51ก-58ก
ภาคผนวก59ก-63ก
ภาคผนวก64ก-73ก
ภาคผนวก74ก
ภาคผนวก74ก-1
ภาคผนวก75ก-84ก
ภาคผนวก85ก-88ก
ภาคผนวก89ก-97ก
ภาคผนวกข
ภาคผนวกข-1
ภาคผนวกข-2
ภาคผนวกข-3
ภาคผนวกข-4
ภาคผนวกข-5
ภาคผนวกข-6
ภาคผนวกข-7
ภาคผนวกข-8
ภาคผนวกข-9
ภาคผนวกค
ภาคผนวกง
ภาคผนวกจ-ฉ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
โครงการที่เกี่ยวข้อง (การขยายหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)
ที่ ชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ ประเภทโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ เลขที่หนังสือเห็นชอบ พื้นที่ตั้งโครงการ เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการ โรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย) บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด อุตสาหกรรม 14 พ.ค. 2562 ทส 1010.3/6632
ที่อยู่ เลขที่ 99 หมู่ที่ 9 ซอย - ถนน - ตำบล ศรีเทพ อำเภอ ศรีเทพ จังหวัด เพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ -
13355