แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 27 มกราคม 2564

รายละเอียดโครงการ

โครงการก่อตั้งโรงงานผลิตปูนซิเมนต์

เลขที่อ้างอิงโครงการ 911
ชื่อโครงการ โครงการก่อตั้งโรงงานผลิตปูนซิเมนต์
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ วว 0804/2059
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 11 ก.พ. 2540
ประเภทโครงการ อุตสาหกรรม
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ ตำบลหัวเสือ แม่ทะ ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด ลำปาง รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต
- อนุญาตดำเนินการ เลขทะเบียนโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
โครงการที่เกี่ยวข้อง (การขยายหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)
ที่ ชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ ประเภทโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ เลขที่หนังสือเห็นชอบ พื้นที่ตั้งโครงการ เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงงานปูนซีเมนต์ลำปาง บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด อุตสาหกรรม 03 เม.ย. 2555 ทส 1009.3/3149
ที่อยู่ ตำบลบ้านสา แจ้ห่ม ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด ลำปาง รหัสไปรษณีย์ -
5621
2 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโรงงานปูนซีเมนต์ภายใต้การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของโรงงานปูนซีเมนต์ไทย (การนำลมร้อนทิ้งมาใช้ผลิตไฟฟ้า) (ลำปาง) บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด อุตสาหกรรม 24 ต.ค. 2551 ทส 1009.3/8176
ที่อยู่ 279 ม.5 ต.บ้านสา แจ้ห่ม ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด ลำปาง รหัสไปรษณีย์ -
3547
3 โครงการปรับคุณภาพของเสียรวมโรงงานปูนซีเมนต์ลำปาง บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด อุตสาหกรรม 06 มิ.ย. 2545 วว 0804/6115
ที่อยู่ - แจ้ห่ม ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด ลำปาง รหัสไปรษณีย์ -
1864
4 โครงการโรงงานปูนซิเมนต์ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) อุตสาหกรรม 03 เม.ย. 2541 วว 0804/4880
ที่อยู่ แม่ทะ ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด ลำปาง รหัสไปรษณีย์ -
1077