แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563

รายละเอียดโครงการ

โครงการโรงงานหลอมอะลูมิเนียม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2)

เลขที่อ้างอิงโครงการ 9100
ชื่อโครงการ โครงการโรงงานหลอมอะลูมิเนียม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2)
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.3/10544
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 26 ก.ย. 2557
ประเภทโครงการ อุตสาหกรรม
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล พิมพา อำเภอ บางปะกง จังหวัด ฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณารายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการโรงงานหลอมอะลูมิเนียม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) - หนังสือเห็นชอบ
2 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2561
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3.1
บทที่ 3.2
บทที่ 3.3
บทที่ 3.4
บทที่ 3.5
บทที่ 3.6
บทที่ 3.7
บทที่ 4
ภาคผนวกที่ 1.1
ภาคผนวกที่ 1.2
ภาคผนวกที่ 1.3
ภาคผนวกที่ 1.4
ภาคผนวกที่ 1.5
ภาคผนวกที่ 1.6
ภาคผนวกที่ 1.7
ภาคผนวกที่ 2
ภาคผนวกที่ 3
ภาคผนวกที่ 4
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
3 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
CHAPTER 1
CHAPTER 2
CHAPTER 3
CHAPTER 4
Appendix 1.1
Appendix 1.2
Appendix 2
Appendix 3
Appendix 4
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
CHAPTER 1
CHAPTER 2
CHAPTER 3
CHAPTER 4
Appendix 1.1
Appendix 1.2
Appendix 1.3
Appendix 2
Appendix 3
Appendix 4.1
Appendix 4.2
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
Chapter 1
Chapter 3.1
Chapter 3.2
Chapter 4
Appendex 1.1
Appendex 1.2
Appendex 1.3
Appendex 1.4
Appendex 1.5
Appendex 2
Appendex 3
Appendex 4.1
Appendex 4.2
Appendex 4.3
Chapter 2
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)