แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 13 กรกฎาคม 2563

รายละเอียดโครงการ

โครงการก่อสร้างเพิ่มมาตรฐานทางหลวงและศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1091

เลขที่อ้างอิงโครงการ 856
ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างเพิ่มมาตรฐานทางหลวงและศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1091
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ วว 0804/16108
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 30 ต.ค. 2539
ประเภทโครงการ คมนาคม
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1091 ตอนแก้แนวน่าน-เชียงม่วน ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด พะเยา รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 วว 0804/16108 - หนังสือเห็นชอบ
2 รายงานฉบับสมบูรณ์ - รายงานฉบับสมบูรณ์