แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 27 มกราคม 2564

รายละเอียดโครงการ

โครงการ ระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ อยุธยา 4 - สีคิ้ว 2 (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม)

เลขที่อ้างอิงโครงการ 7847
ชื่อโครงการ โครงการ ระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ อยุธยา 4 - สีคิ้ว 2 (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม)
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามมติ ครม.ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.7/3097
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 13 มี.ค. 2558
ประเภทโครงการ พลังงาน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล ดอนเมือง อำเภอ สีคิ้ว จังหวัด นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
พิกัดภูมิศาสตร์ 14.8652 101.56016199999999
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 รายงานฉบับสมบูรณ์ - รายงานฉบับสมบูรณ์
2 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2560
Ay4_เนื้อหา
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
3 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2561
บทสรุปผู้บริหาร
บทที่ 1-1
บทที่ 1-2
บทที่ 2-1
บทที่ 2-2
บทที่ 3
บทที่ 4
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2561
ปกหน้า
รองปก
ใบรับรอง
รายชื่อ
บทสรุปผู้บริหาร
สารบัญ
บทที่1 บทนำ
สรุปมาตรการฯ
บทที่ 2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บทที่ 2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รูปประกอบ)
บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บทที่ 4 สรุปผลการดำเนินงาน
เอกสารอ้างอิง
ภาคผนวก ก. ผลการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ อยุธยา4-สีคิ้ว2 (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม)
ภาคผนวก ข หนังสือนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ )-ระยะก่อสร้าง ฉบับที่ 6 (มกราคม-มิถุนายน 2561)
ภาคผนวก ค แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการด้านอุตสาหกรรมฯ
ภาคผนวก ฉ การแจ้งรายละเอียด/แผนการดำเนินงานให้กับหน่วยงาน/พื้นที่ที่เกี่ยวข้อง
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
บทสรุปผู้บริหาร
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ
ภาคผนวก ฉ
ภาคผนวก ช
ภาคผนวก ซ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
6 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
ปก
รองปก
ตต1
บทสรุปผู้บริหาร
สารบัญ
บทที่1-1
บทที่1-2
บทที่2-1
บทที่2-2
บทที่3
บทที่4
อ้างอิง
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
7 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
Cover
รองปก
บทสรุปผู้บริหาร
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
เอกสารอ้างอิง
ภาคผนวก ก-1
ภาคผนวก ก-2
ภาคผนวก ก-4
ภาคผนวก ก-3
ภาคผนวก ข
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)