แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 19 มกราคม 2564

รายละเอียดโครงการ

โครงการปรับปรุงระบบโครงข่ายไฟฟ้า 115 กิโลโวลต์ กระบี่-ลำภูรา(ส่วนที่ผาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม)

เลขที่อ้างอิงโครงการ 7841
ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงระบบโครงข่ายไฟฟ้า 115 กิโลโวลต์ กระบี่-ลำภูรา(ส่วนที่ผาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม)
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามมติ ครม.ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.7/3097
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 13 มี.ค. 2558
ประเภทโครงการ พลังงาน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล ทรายขาว อำเภอ คลองท่อม จังหวัด กระบี่ รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
พิกัดภูมิศาสตร์ 7.99341 99.04848600000003
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 รายงานฉบับสมบูรณ์ - รายงานฉบับสมบูรณ์
2 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2560
บทสรุปผู้บริหาร
บทที่1
บทที่1(ต่อ)
บทที่2
บทที่2(ต่อ)
บทที่3
บทที่4
เอกสารอ้างอิง
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
3 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2561
บทสรุปผู้บริหาร
สารบัญ
บทที่1
ตารางมาตรการ
บทที่2
บทที่3
บทที่4
อ้างอิง
ภาคผนวก
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2561
บทสรุปผู้บริหาร
สารบัญ
บทที่1
มาตรการ
บทที่2
บทที่2(ต่อ)
บทที่3
บทที่ 4
อ้างอิง
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
บทสรุปผู้บริหาร
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ
ภาคผนวก ฉ
ภาคผนวก ช
ภาคผนวก ซ
ภาคผนวก ฌ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
6 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
บทที่ 1-1
บทที่ 1-2
บทที่ 2-1
บทที่ 3-1
บทที่ 4-1
อ้างอิง
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
7 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
บทสรุปผู้บริหาร
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 1-2
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
อ้างอิง
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)