แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 24 กันยายน 2562

รายละเอียดโครงการ

โครงการ โรงไฟฟ้าวังตาผิน

ลำดับโครงการ 7832
ชื่อโครงการ โครงการ โรงไฟฟ้าวังตาผิน
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.7/4297
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 10 เม.ย. 2558
ประเภทโครงการ พลังงาน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรม อีสเทิร์น ซีบอร์ด (ระยอง) ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
พิกัดภูมิศาสตร์ 13.004362 101.17325000000005
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าวังตาผิน - รายงานฉบับสมบูรณ์
2 รอบ พ.ค. ถึง ธ.ค.2560
ปกรายงาน-บทที่ 2
บทที่ 3-1
บทที่ 3-2
บทที่ 4-1
บทที่ 4-2
บทที่ 4-3
บทที่ 4-4
บทที่ 4-5
บทที่ 4-6
บทที่ 4-7
บทที่ 4-8
บทที่ 4-9
บทที่ 4-10
บทที่ 5-1
บทที่ 5-2
ภาคผนวก ก1-ก4
ภาคผนวก ข1-ข12
ภาคผนวก ข13-ข25
ภาคผนวก ข26-ข30
ภาคผนวก ข31-ข32-1
ภาคผนวก ข32-2
ภาคผนวก ข32-3-ข36
ภาคผนวก ข37-ข42
ภาคผนวก ข43-ข44
ภาคผนวก ค1-ค8
ภาคผนวก ง-ฉ-ซ
ภาคผนวก ช
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
3 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2561
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
เอกสารภาคผนวก ชุดที่ 1
เอกสารภาคผนวก ชุดที่ 2
เอกสารภาคผนวก ชุดที่ 3
เอกสารภาคผนวก ชุดที่ 4
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2561
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
เอกสารภาคผนวก ชุดที่ 1
เอกสารภาคผนวก ชุดที่ 2
เอกสารภาคผนวก ชุดที่ 3
เอกสารภาคผนวก ชุดที่ 4
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
Cover+Content
Chapter 1
Chapter 2
Chapter 3
Chapter 4
Appendix 1
Appendix 2
Appendix 3
Appendix 4
Appendix 5
Appendix 6
Appendix 7
Appendix 8
Appendix 9
Appendix 10
Appendix 11
Appendix 12
Appendix 13
Appendix 14
Appendix 15
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)