แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563

รายละเอียดโครงการ

โครงการโรงงานผลิตเยื่อกึ่งเคมีส่วนขยาย (CCSC)

เลขที่อ้างอิงโครงการ 780
ชื่อโครงการ โครงการโรงงานผลิตเยื่อกึ่งเคมีส่วนขยาย (CCSC)
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ วว 0804/6932
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 21 มิ.ย. 2539
ประเภทโครงการ อุตสาหกรรม
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ ต.ท่าผา บ้านโป่ง ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี)
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต
- อนุญาตดำเนินการ เลขทะเบียนโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตเยื่อกึ่งเคมีส่วนขยาย (CCSC) - หนังสือเห็นชอบ
2 รายงาน Monitor 2/2556 - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
3 รายงาน Monitor 2/2555 - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2560
ภาคผนวกที่ 1
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บทที่ 3 มาตรติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
บทที่ 4 บทสรุป
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2561
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ภาคผนวก 1
ภาคผนวก 2
ภาคผนวก 3
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
6 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2561
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ภาคผนวก 1
ภาคผนวก 2
ภาคผนวก 3
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
7 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
ปกหน้า
ตต.1
ตต.2
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
8 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
ปก
ใบ ตต 1
ใบ ตต 2
สารบัญ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน ฯลฯ
บทที่ 3 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
บทที่ 4 สรุป
ภาคผนวก บทที่ 1
ภาคผนวก บทที่ 2 (1)
ภาคผนวก บทที่ 2 (2)
ภาคผนวก บทที่ 2 (3)
ภาคผนวก บทที่ 3
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
9 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
ส่วนหน้าปก
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ภาคผนวกส่วนที่ 1
ภาคผนวกส่วนที่ 2
ภาคผนวกส่วนที่ 3
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)