แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 07 สิงหาคม 2563

รายละเอียดโครงการ

โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดอุดรธานี 4 (หนองสำโรง)

เลขที่อ้างอิงโครงการ 7723
ชื่อโครงการ โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดอุดรธานี 4 (หนองสำโรง)
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. บ้านเอื้ออาทร
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.5/726
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 06 ม.ค. 2558
ประเภทโครงการ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ ทางหลวงชนบทหมายเลข อด. 2004 ซอย - ถนน มิตรภาพ - บ้านทุ่งแร่ ตำบล หมูม่น อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 หนังสือเห็นชอบ - หนังสือเห็นชอบ
2 มาตรการป้องกัน บ้านเอื้ออาทร จังหวัดอุดรธานี 4 (หนองสำโรง) 1/2558 - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
3 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
Monitor 1/2562
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
Monitor รอบ2/2562
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 Monitor 1/2561 - Monitor รอบ มกราคม ถึง มิถุนายน