แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 19 มกราคม 2564

รายละเอียดโครงการ

โครงการโรงไฟฟ้าทดเเทน โรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4-7

เลขที่อ้างอิงโครงการ 7637
ชื่อโครงการ โครงการโรงไฟฟ้าทดเเทน โรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4-7
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EHIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.7/4547
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 28 เม.ย. 2557
ประเภทโครงการ พลังงาน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล แม่เมาะ อำเภอ แม่เมาะ จังหวัด ลำปาง รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
พิกัดภูมิศาสตร์ 18.2958 99.75029100000006
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าทดเเทน โรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4-7 - รายงานฉบับสมบูรณ์
2 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2560
เนื้อหารายงาน
ภาคผนวก ก-ข
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ
ภาคผนวก ฉ
ภาคผนวก ช-ซ
ภาคผนวก ฌ-ฎ
ภาคผนวก ฏ-ฐ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
3 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2561
เนื้อหารายงาน
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ
ภาคผนวก ฉ
ภาคผนวก ช
ภาคผนวก ซ
ภาคผนวก ฌ
ภาคผนวก ญ
ภาคผนวก ฎ
ภาคผนวก ฏ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2561
รายงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน เครื่องที่ 4-7
2. ภาคผนวก ก
3. ภาคผนวก ข
4. ภาคผนวก ค
5. ภาคผนวก ง
6. ภาคผนวก จ
7. ภาคผนวก ฉ
8. ภาคผนวก ช
9. ภาคผนวก ซ
10. ภาคผนวก ฌ
11. ภาคผนวก ญ
12 ภาคผนวก ฎ
13 ภาคผนวก ฏ
14. ภาคผนวก ฐ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
รายงาน บทที่ 1-4
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค-1
ภาคผนวก ค-2
ภาคผนวก ค-3
ภาคผนวก ค-4
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ
ภาคผนวก ฉ
ภาคผนวก ช
ภาคผนวก ซ
ภาคผนวก ฌ
ภาคผนวก ญ
ภาคผนวก ฎ
ภาคผนวก ฏ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
6 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
รายงาน บทที่ 1-4
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ
ภาคผนวก ฉ
ภาคผนวก ช
ภาคผนวก ซ
ภาคผนวก ฌ
ภาคผนวก ญ
ภาคผนวก ฎ
ภาคผนวก ฏ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
7 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
รายงาน บทที่ 1-4
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ
ภาคผนวก ฉ
ภาคผนวก ช
ภาคผนวก ซ
ภาคผนวก ฌ
ภาคผนวก ญ
ภาคผนวก ฎ
ภาคผนวก ฏ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
8 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โครงการโรงไฟฟ้าทดเเทน โรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4-7 1/2560 - Monitor รอบ มกราคม ถึง มิถุนายน