แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 24 กันยายน 2563

รายละเอียดโครงการ

โครงการโรงงานหลอมและผลิตชิ้นส่วนอะลูมิเนียม

เลขที่อ้างอิงโครงการ 7615
ชื่อโครงการ โครงการโรงงานหลอมและผลิตชิ้นส่วนอะลูมิเนียม
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.3/270
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 08 ม.ค. 2557
ประเภทโครงการ อุตสาหกรรม
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ เขตประกอบการ3กบินทร์บุรี ตำบลหนองกี่ กบินทร์บุรี ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด ปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต
- อนุญาตดำเนินการ เลขทะเบียนโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
- อนุญาตดำเนินการ เลขทะเบียนโรงงาน
เลขที่ ข3-77(2)-21/53ปจ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการจากหน่วยงานอนุญาต
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานหลอมและผลิตชิ้นส่วนอะลูมิเนียม - หนังสือเห็นชอบ
2 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานหลอมและผลิตชิ้นส่วนอะลูมิเนียม - รายงานฉบับสมบูรณ์
3 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2560
ส่วนหน้ารายงาน
บทสรุปผู้บริหาร
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ภาคผนวก 3-5
ภาคผนวก 1
ภาคผนวก 2
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2561
ปกรายงาน
รับรองรายงานและสัดส่วนการจัดทำรายงาน
สารบัญ
บทสรุปผู้บริหาร
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
Appendix1
Appendix2 part1
Appendix2 part2
Appendix2 part3
Appendix2 part4
Appendix3
Appendix4
Appendix5
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2561
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไข
บทที่ 3 มาตรการติดตามตรวจสอบ
บทที่ 4 บทสรุปและข้อเสนอแนะ
ภาคผวนก 1 หนังสือเห็นชอบ
ภาคผนวกที่ 2 เอกสารมาตรการ (1/2)
ภาคผนวกที่ 2 เอกสารมาตรการ (2/2)
ภาคผนวกที่ 3 เอกสารขึ้นทะเบียน
ภาคผนวก 4 รายงานผลการตรวจวัด (1/3)
ภาคผนวก 4 รายงานผลการตรวจวัด (2/3)
ภาคผนวก 4 รายงานผลการตรวจวัด (3/3)
ภาคผนวกที่ 5 เอกสารสอบเทียบ
ส่วนหน้ารายงานและสารบัญ
บทสรุปผู้บริหาร
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
6 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
ส่วนหน้า (หน้าปก+หนังสือรับรอง+สัดส่วน+สารบัญ)
บทสรุปผู้บริหาร
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ภาคผนวกที่ 1
ภาคผนวกที่ 2-1
ภาคผนวกที่ 2-2
ภาคผนวกที่ 2-3
ภาคผนวกที่ 2-4
ภาคผนวกที่ 2-5
ภาคผนวกที่ 3
ภาคผนวกที่ 4-1
ภาคผนวกที่ 4-2
ภาคผนวกที่ 4-3
ภาคผนวกที่ 5
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
โครงการที่เกี่ยวข้อง (การขยายหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)