แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 19 มกราคม 2564

รายละเอียดโครงการ

โครงการ ปรับปรุงและเพิ่มเติมการผลิตไฟฟ้าในโรงงานน้ำตาล

เลขที่อ้างอิงโครงการ 7533
ชื่อโครงการ โครงการ ปรับปรุงและเพิ่มเติมการผลิตไฟฟ้าในโรงงานน้ำตาล
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.7/9031
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 21 ส.ค. 2557
ประเภทโครงการ พลังงาน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ เลขที่ 14/1 หมู่ 10 ตำบลท่ามะกา ท่ามะกา ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด กาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
พิกัดภูมิศาสตร์ 13.936872 99.756073
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต
- อนุญาตดำเนินการ เลขใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ทส 1009.7/9031 - หนังสือเห็นชอบ
2 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการปรับปรุงและเพิ่มเติมการผลิตไฟฟ้าในโรงงานน้ำตาล - รายงานฉบับสมบูรณ์
3 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
หน้าปก-บทที่5
ภาคผนวกที่ 1 - ภาคผนวกที่ 3
ภาคผนวกที่ 4
ภาคผนวกที่ 4 (ต่อ)
ภาคผนวกที่ 5 - ภาคผนวกที่ 6
ภาคผนวกที่ 7.1 - ภาคผนวกที่ 7.5
ภาคผนวกที่ 7.6 - ภาคผนวกที่ 7.22
ภาคผนวกที่ 7.23
ภาคผนวกที่ 7.23 (ต่อ)
ภาคผนวกที่ 7.24 - ภาคผนวกที่ 7.35
ภาคผนวกที่ 7.36 - ภาคผนวกที่ 7.46
ภาคผนวกที่ 7.47 - ภาคผนวกที่ 7.61
ภาคผนวกที่ 7.62 - ภาคผนวกที่ 7.72
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ปรับปรุงและเพิ่มเติมการผลิตไฟฟ้าในโรงงานน้ำตาล 1/2561 - Monitor รอบ มกราคม ถึง มิถุนายน