แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 27 มกราคม 2564

รายละเอียดโครงการ

โครงการโรงไฟฟ้าภูเขียว ส่วนขยายระยะที่ 2

เลขที่อ้างอิงโครงการ 7493
ชื่อโครงการ โครงการโรงไฟฟ้าภูเขียว ส่วนขยายระยะที่ 2
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.7/6336
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 09 มิ.ย. 2557
ประเภทโครงการ พลังงาน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ เลขที่ 99 หมู่ที 10 ตำบลโคกสะอาด ภูเขียว ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด ชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
พิกัดภูมิศาสตร์ 16.48213 102.12035000000003
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต
- อนุญาตดำเนินการ เลขใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 Monitor 1/2555 - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
2 หนังสือเห็นชอบ - หนังสือเห็นชอบ
3 รายงานฉบับสมบูรณ์ - รายงานฉบับสมบูรณ์
4 Monitor 1/2556 - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 Monitor 1/2557 - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
6 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2560
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
7 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2561
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
8 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2561
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
9 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
10 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
11 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
หน้าปก
หนังสือรับรองรายงาน
ตต2
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3-1
บทที่ 3-2
บทที่ 3-3
บทที่ 3-4
บทที่ 4
ภาคผนวก ก 1-1
ภาคผนวก ก 1-2
ภาคผนวก ก 1-3
ภาคผนวก ก 1-4
ภาคผนวก ก 1-5
ภาคผนวก ก 1-6
ภาคผนวก ก 1-7
ภาคผนวก ก2
ภาคผนวก ก3
ภาคผนวก ก4
ภาคผนวก ก5
ภาคผนวก ก6-1
ภาคผนวก ก6-2
ภาคผนวก ก6-3
ภาคผนวก ก7
ภาคผนวก ก8-1
ภาคผนวก ก8-2
ภาคผนวก ก8-3
ภาคผนวก ก8-4
ภาคผนวก ก8-5
ภาคผนวก ก8-6
ภาคผนวก ก9-1
ภาคผนวก ก9-2
ภาคผนวก ก10
ภาคผนวก ก11
ภาคผนวก ก12-1
ภาคผนวก ก12-2
ภาคผนวก ก12-3
ภาคผนวก ก13-1
ภาคผนวก ก13-2
ภาคผนวก ก14
ภาคผนวก ก15
ภาคผนวก ก16
ภาคผนวก ก17
ภาคผนวก ก18
ภาคผนวก ก19-1
ภาคผนวก ก19-2
ภาคผนวก ก20
ภาคผนวก ก21
ภาคผนวก ก22
ภาคผนวก ก23
ภาคผนวก ก24-1
ภาคผนวก ก24-2
ภาคผนวก ก24-3
ภาคผนวก ก24-4
ภาคผนวก ก24-5
ภาคผนวก ก24-6
ภาคผนวก ก25
ภาคผนวก ก26-1
ภาคผนวก ก26-2
ภาคผนวก ก26-3
ภาคผนวก ก26-4
ภาคผนวก ก27
ภาคผนวก ก28-1
ภาคผนวก ก28-2
ภาคผนวก ก29
ภาคผนวก ก30-1
ภาคผนวก ก30-2
ภาคผนวก ก30-3
ภาคผนวก ก30-4
ภาคผนวก ก30-5
ภาคผนวก ก30-6
ภาคผนวก ก31-1
ภาคผนวก ก31-2
ภาคผนวก ก32-1
ภาคผนวก ก32-2
ภาคผนวก ก33
ภาคผนวก ก34-1
ภาคผนวก ก34-2
ภาคผนวก ก34-3
ภาคผนวก ก34-4
ภาคผนวก ก34-5
ภาคผนวก ก35
ภาคผนวก ก36-1
ภาคผนวก ก36-2
ภาคผนวก ก37
ภาคผนวก ก38
ภาคผนวก ข1
ภาคผนวก ข2-1
ภาคผนวก ข2-2
ภาคผนวก ข3
ภาคผนวก ข4-1
ภาคผนวก ข4-2
ภาคผนวก ข4-3
ภาคผนวก ข4-4
ภาคผนวก ข4-5
ภาคผนวก ข4-6
ภาคผนวก ข5-1
ภาคผนวก ข5-2
ภาคผนวก ข5-3
ภาคผนวก ข5-4
ภาคผนวก ข5-5
ภาคผนวก ข6-1
ภาคผนวก ข6-2
ภาคผนวก ข7-1
ภาคผนวก ข7-2
ภาคผนวก ข7-3
ภาคผนวก ข7-4
ภาคผนวก ข7-5
ภาคผนวก ข7-6
ภาคผนวก ข7-7
ภาคผนวก ข8
ภาคผนวก ข9
ภาคผนวก ข10
ภาคผนวก ค1
ภาคผนวก ค2
ภาคผนวก ค3
ภาคผนวก ค4
ภาคผนวก ค5
ภาคผนวก ค6
ภาคผนวก ค7
ภาคผนวก ค8
ภาคผนวก ค9
ภาคผนวก ค10
ภาคผนวก ค11
ภาคผนวก ค12
ภาคผนวก ค13
ภาคผนวก ค14
ภาคผนวก ค15
ภาคผนวก ค16
ภาคผนวก ค17
ภาคผนวก ค18
ภาคผนวก ง1
ภาคผนวก ง2
ภาคผนวก ง3
ภาคผนวก ง4
ภาคผนวก ง5
ภาคผนวก ง6
ภาคผนวก ง7
ภาคผนวก จ1
ภาคผนวก จ2
ภาคผนวก ฉ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)