แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 28 มกราคม 2564

รายละเอียดโครงการ

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าหนองปลาหมอ

เลขที่อ้างอิงโครงการ 7487
ชื่อโครงการ โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าหนองปลาหมอ
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี)
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าไทย เอ็นเนอร์จี เจเนอเรเตอร์
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.7/4584
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 29 เม.ย. 2557
ประเภทโครงการ พลังงาน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ เขตประกอบการ3เหมราชสระบุรี อ.หนองแค จ.สระบุรี หนองแค ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด สระบุรี รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
พิกัดภูมิศาสตร์ 14.366872 100.83785499999999
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต
- อนุญาตดำเนินการ เลขใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าหนองปลาหมอ - หนังสือเห็นชอบ
2 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าหนองปลาหมอ - รายงานฉบับสมบูรณ์
3 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2560
Chapter1
Chapter2
Chapter3
Chapter4
Chapter5
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2561
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 2 Picture
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ก.ค. ถึง ต.ค.2561
หน้าปก
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บทที่ 6
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข-จ
ภาคผนวก ฉ-ฎ
ภาคผนวก ฏ-ฑ
ภาคผนวก ฒ-1
ภาคผนวก ฒ-2
ภาคผนวก ณ-ท
ภาคผนวก ธ-ป
ภาคผนวก ผ
ภาคผนวก ฝ-ฟ
ภาคผนวก ภ-ย
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
6 รอบ พ.ย. ถึง มิ.ย.2561
หน้าปก+สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ภาคผนวก ก1-1
ภาคผนวก ก1-2
ภาคผนวก ก2-ข3
ภาคผนวก ข4-ข6
ภาคผนวก ข7-ข8
ภาคผนวก ข9
ภาคผนวก ข10-1
ภาคผนวก ข10-2
ภาคผนวก ข11
ภาคผนวก ข12-ข14
ภาคผนวก ข15-ค-ง
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
7 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
หน้าปก+สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ภาคผนวก ก1
ภาคผนวก ก2 - ข3
ภาคผนวก ข4 - ข6
ภาคผนวก ข7 - ข8
ภาคผนวก ข9
ภาคผนวก ข10 - 1
ภาคผนวก ข10 - 2
ภาคผนวก ข10 - 3
ภาคผนวก ข11 - ข13
ภาคผนวก ข14 - ข15
ภาคผนวก ข16 - ค
ภาคผนวก ง - จ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
8 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 2
ส่วนที่ 3
ส่วนที่ 4
ส่วนที่ 5
ส่วนที่ 6
ส่วนที่ 7
ส่วนที่ 8
ส่วนที่ 9
ส่วนที่ 10
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
9 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2563
แบบ ตต.1_รับรองรายงาน
ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 2
ส่วนที่ 3
ส่วนที่ 4
ส่วนที่ 5
ส่วนที่ 6
ส่วนที่ 7
ส่วนที่ 8
ส่วนที่ 9
ส่วนที่ 10
ส่วนที่ 11
ส่วนที่ 12
ส่วนที่ 13
ส่วนที่ 14
ส่วนที่ 15
ส่วนที่ 16
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)