แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 28 มกราคม 2564

รายละเอียดโครงการ

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าหนองละลอก 2

เลขที่อ้างอิงโครงการ 7486
ชื่อโครงการ โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าหนองละลอก 2
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี)
โรงไฟฟ้าพลังงานพรหมบุรี
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.7/4543
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 28 เม.ย. 2557
ประเภทโครงการ พลังงาน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ เขตประกอบการ3เหมราชระยอง อ.บ้านค่าย จ.ระยอง บ้านค่าย ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
พิกัดภูมิศาสตร์ 12.826775 101.24813599999993
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต
- อนุญาตดำเนินการ เลขใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าหนองละลอก 2 - หนังสือเห็นชอบ
2 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าหนองละลอก 2 - รายงานฉบับสมบูรณ์
3 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2563
1.เนื้อหา
2.ภาคผนวก1
2.ภาคผนวก2
2.ภาคผนวก3
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2560
Chapter1
Chapter2
Chapter3
Chapter4
Chapter5
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2561
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
6 รอบ ก.ค. ถึง ส.ค.2561
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ EIA monitoring 2-2561 ระยะก่อสร้ง
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ EIA monitoring ระยะก่อสร้าง (ภาคผนวก1)
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ EIA monitoring ระยะก่อสร้าง (ภาคผนวก2)
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ EIA monitoring ระยะก่อสร้าง (ภาคผนวก3)
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ EIA monitoring ระยะก่อสร้าง (ภาคผนวก4)
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
7 รอบ ก.ย. ถึง ธ.ค.2561
บทที่ 1 (บทนำ)
บทที่ 2 (รายละเอียดโครงการ)
บทที่ 3 (ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม)
บทที่ 4 (ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม)
บทที่ 5 (สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม)
ภาคผนวกมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวกอื่นๆ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
8 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
ส่วนหน้า
บทที่ 1-4
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข 1-9
ภาคผนวก ข 10-18
ภาคผนวก ค-ง
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
9 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
1
2
3
4
5
6
7
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
10 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
1
2
3
4
5
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)