แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 19 มกราคม 2564

รายละเอียดโครงการ

โครงการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ขนาด 12 เมกะวัตต์

เลขที่อ้างอิงโครงการ 7482
ชื่อโครงการ โครงการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ขนาด 12 เมกะวัตต์
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.7/4300
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 22 เม.ย. 2557
ประเภทโครงการ พลังงาน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ ต.เทพนคร อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร เมืองกำแพงเพชร ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
พิกัดภูมิศาสตร์ 16.365905 99.60869600000001
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต
- อนุญาตดำเนินการ เลขใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 สรุปมาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตราการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ขนาด 12 เมกะวัตต์ - หนังสือเห็นชอบ
2 Monitor 1/2557 - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
3 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
ปก,ตต.1,ตต2,สารบัญ
บทที่ 1-5
เอกสารแนบ+ภาคผนวก (1)
เอกสารแนบ+ภาคผนวก (2)
เอกสารแนบ+ภาคผนวก (3)
เอกสารแนบ+ภาคผนวก (4)
เอกสารแนบ+ภาคผนวก (5)
เอกสารแนบ+ภาคผนวก (6)
เอกสารแนบ+ภาคผนวก (7)
เอกสารแนบ+ภาคผนวก (8)
เอกสารแนบ+ภาคผนวก (9)
เอกสารแนบ+ภาคผนวก (10)
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
ปก,ตต.1,ตต2,สารบัญ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 รายละเอียกโครงการ
บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันฯ
บทที่ 3 (ต่อ) part 1
บทที่ 3 (ต่อ) part 2
บทที่ 3 (ต่อ) part 3
บทที่ 4 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามฯ
บทที่ 5 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการเห็นชอบ
เอกสารแนบ (1)
เอกสารแนบ (2)
เอกสารแนบ (3)
เอกสารแนบ (4)
เอกสารแนบ (5)
เอกสารแนบ (6)
เอกสารแนบ (7)
เอกสารแนบ (8)
เอกสารแนบ (9)
ภาคผนวก (1)
ภาคผนวก (2)
ภาคผนวก (3)
ภาคผนวก (3)
ภาคผนวก (4)
ภาคผนวก (4)
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)