แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 19 มกราคม 2564

รายละเอียดโครงการ

โครงการผลิตปิโตรเลียมแหล่งประดู่เฒ่าตะวันออกและแหล่งแม่น้ำน่านตอนล่าง แปลงเอส 1 จังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัย

เลขที่อ้างอิงโครงการ 7419
ชื่อโครงการ โครงการผลิตปิโตรเลียมแหล่งประดู่เฒ่าตะวันออกและแหล่งแม่น้ำน่านตอนล่าง แปลงเอส 1 จังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัย
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.2/13688
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 15 พ.ย. 2556
ประเภทโครงการ สำรวจผลิตปิโตรเลียม
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ พื้นที่แปลงเอส 1 จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดสุโขทัย ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด สุโขทัย รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต
- อนุญาตดำเนินการ สัมปทานปิโตรเลียมเลขที่
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 หนังสือเห็นชอบ - หนังสือเห็นชอบ
2 รายงานฉบับสมบูรณ์ - รายงานฉบับสมบูรณ์
3 รอบ ม.ค. ถึง ธ.ค.2560
หน้าปก
เอกสารส่วนหน้า
สารบัญ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บทที่ 3 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บทที่ 4 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ
ภาคผนวก ก.1
ภาคผนวก ก.2-3
ภาคผนวก ก.4
ภาคผนวก ก.5-ข.3
ภาคผนวก ข.4-5
ภาคผนวก ข.6
ภาคผนวก ข.7-9
ภาคผนวก ข.10-11
ภาคผนวก ค.1-3
ภาคผนวก ค.4-8
ภาคผนวก ค.9
ภาคผนวก ค.10-11
ภาคผผนวก ง.1-4
ภาคผนวก ง.5-6
ภาคผนวก จ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ก.พ. ถึง มี.ค.2560
1.ปก
2.ส่วนหน้า
3.สารบัญ
4.บทที่ 1
5.บทที่ 2
6.บทที่ 3
7.บทที่ 4
ภาคผนวก ก (1)
ภาคผนวก ก (2)
ภาคผนวก ก (3)
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)