แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 21 กันยายน 2563

รายละเอียดโครงการ

โครงการก่อสร้างถนนภายในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายบตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (บ้านสุขสวัสดิ์-บ้านศรีถาวรพนา)

เลขที่อ้างอิงโครงการ 7392
ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนภายในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายบตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (บ้านสุขสวัสดิ์-บ้านศรีถาวรพนา)
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.4/3891
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 08 เม.ย. 2557
ประเภทโครงการ คมนาคม
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ ตำบลกกตูม ดงแดงหลวง ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด มุกดาหาร รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ อื่นๆ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ทส 1009.4/3891 - หนังสือเห็นชอบ
2 รายงานฉบับสมบูรณ์ - รายงานฉบับสมบูรณ์