แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 19 มกราคม 2564

รายละเอียดโครงการ

โครงการ ท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโครงการหน่วยผลิตไอน้ำและไฟฟ้า บริษัท บ้านโป่ง ยูทิลิตี้ จำกัด

เลขที่อ้างอิงโครงการ 7379
ชื่อโครงการ โครงการ ท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโครงการหน่วยผลิตไอน้ำและไฟฟ้า บริษัท บ้านโป่ง ยูทิลิตี้ จำกัด
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.7/4391
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 23 เม.ย. 2557
ประเภทโครงการ พลังงาน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ บ้านโป่ง ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี)
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต
- อนุญาตดำเนินการ เลขใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 สรุปมาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตราการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ ท่อส่งก็าซธรรมชาติไปยังโครงการหน่วยผลิตไอน้ำและไฟฟ้า - หนังสือเห็นชอบ
2 รายงานฉบับสมบูรณ์ - รายงานฉบับสมบูรณ์
3 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2560
บทที่ 1
บทที่ 4
สารบัญ
บทที่ 2
บทที่ 3-1
บทที่ 3-2
บทที่ 3-3
บทที่ 3-4
ภาคผนวก 1
ภาคผนวก 2
ภาคผนวก 3
ภาคผนวก 4
ภาคผนวก 5
ภาคผนวก 6
ภาคผนวก 7
ภาคผนวก 9
ภาคผนวก 8
ภาคผนวก 10
ภาคผนวก 11
ภาคผนวก 12
ภาคผนวก 13
ภาคผนวก 14
ภาคผนวก 15
ภาคผนวก 16
ภาคผนวก 17
ภาคผนวก 18
ภาคผนวก 19
ภาคผนวก 20
ภาคผนวก 21
ภาคผนวก 22
ภาคผนวก 23
ภาคผนวก 24
ภาคผนวก 25
ภาคผนวก 26
ภาคผนวก 27
ภาคผนวก 28
ภาคผนวก 29
ภาคผนวก 30
ภาคผนวก 31
ภาคผนวก 32
ภาคผนวก 33
ภาคผนวก 34
ภาคผนวก 36
ภาคผนวก 37
ภาคผนวก 38
ภาคผนวก 39
ภาคผนวก 40
ภาคผนวก 41
ภาคผนวก 42
ภาคผนวก 43
ภาคผนวก 44
ภาคผนวก 45
ภาคผนวก 46
ภาคผนวก 47
ภาคผนวก 48
ภาคผนวก 49
ภาคผนวก 35.1
ภาคผนวก 35.2
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2561
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2561
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ภาคผนวก-1
ภาคผนวก-3.1
ภาคผนวก-3.2
ภาคผนวก-3.3
ภาคผนวก-3.4
ภาคผนวก-2.1
ภาคผนวก-2.2
ภาคผนวก-2.3
ภาคผนวก-2.4
ภาคผนวก-2.5
ภาคผนวก-2.6
ภาคผนวก-2.7
ภาคผนวก-2.8
ภาคผนวก-2.9
ภาคผนวก-2.10
ภาคผนวก-2.13
ภาคผนวก-2.12
ภาคผนวก-2.11.1
ภาคผนวก-2.11.2
ภาคผนวก-2.11.3
ภาคผนวก-14
ภาคผนวก-2.15
ภาคผนวก-2.16
ภาคผนวก-2.17
ภาคผนวก-2.18
ภาคผนวก-2.19
ภาคผนวก-2.20
สารบัญ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
6 Monitor 2/2560 - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
7 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ภาคผนวก-1
ภาคผนวก-2
ภาคผนวก-3
ภาคผนวก-4
ภาคผนวก-5
ภาคผนวก-6
ภาคผนวก-7
ภาคผนวก-8
ภาคผนวก-9
ภาคผนวก-10
ภาคผนวก-11
ภาคผนวก-12
ภาคผนวก-13
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
8 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ภาคผนวก-1
ภาคผนวก-2
ภาคผนวก-3
ภาคผนวก-4
ภาคผนวก-5
ภาคผนวก-6
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
9 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ปก+ส่วนหน้า
สารบัญ
ภาคผนวก-1
ภาคผนวก-2
ภาคผนวก-3
ภาคผนวก-4
ภาคผนวก-5
ภาคผนวก-6
ภาคผนวก-7
ภาคผนวก-8
ภาคผนวก-9
ภาคผนวก-10
ภาคผนวก-11
ภาคผนวก-12
ภาคผนวก-13
ภาคผนวก-14
ภาคผนวก-15
ภาคผนวก-16
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
10 เปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ - รายงานการเปลี่ยนแปลง