แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 28 มกราคม 2564

รายละเอียดโครงการ

โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง (ส่วนขยาย) บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด

เลขที่อ้างอิงโครงการ 7366
ชื่อโครงการ โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง (ส่วนขยาย) บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.7/4371
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 23 เม.ย. 2557
ประเภทโครงการ พลังงาน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ นิคม3ปลวกแดง ปลวกแดง ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
พิกัดภูมิศาสตร์ 12.967936 101.12333899999999
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต
- อนุญาตดำเนินการ เลขใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 รายงานฉบับสมบูรณ์ - รายงานฉบับสมบูรณ์
2 Monitor 1/2556 - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
3 Monitor 2/2556 - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2561
ปกหน้า
ปกหลัง
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข-1
ภาคผนวก ข-2
ภาคผนวก ข-3
ภาคผนวก ข-4
ภาคผนวก ข-5
ภาคผนวก ข-6
ภาคผนวก ข-4
ภาคผนวก ข-5
ภาคผนวก ข-7-1.1
ภาคผนวก ข-7-1.2
ภาคผนวก ข-7-1.2
ภาคผนวก ข-8
ภาคผนวก ข-9
ภาคผนวก ข-10
ภาคผนวก ข-10
ข-11
ข-12
ข-13
ข-14
ภาคผนวก ข-15
ภาคผนวก ข-16
ภาคผนวก ข-17
ภาคผนวก ข-18
ภาคผนวก ข-19
ภาคผนวก ข-20
ภาคผนวก ข-21
ภาคผนวก ข-22
ภาคผนวก ข-23
ภาคผนวก ข-24
ภาคผนวก ข-25
ภาคผนวก ข-26
ภาคผนวก ข-27
ภาคผนวก ข-28
ภาคผนวก ข-29
ภาคผนวก ข-30
ภาคผนวก ข-31
ภาคผนวก ข-32
ภาคผนวก ข-33
ภาคผนวก ข-33
ภาคผนวก ข-34
ภาคผนวก ข-35
ภาคผนวก ข-36
ภาคผนวก ข-37
ภาคผนวก ข-38
ภาคผนวก ข-39
ภาคผนวก ข-38
ภาคผนวก ข-40
ภาคผนวก ข-41
ภาคผนวก ข-40
ภาคผนวก ข-42.1
ภาคผนวก ข-42.2
ภาคผนวก ข-43.1
ภาคผนวก ข-43.1
ภาคผนวก ข-43.2
ภาคผนวก ข-43.2
ภาคผนวก ข-43.3
ภาคผนวก ข-44
ภาคผนวก ข-45
ภาคผนวก ข-46
ภาคผนวก ข-47
ภาคผนวก ข-48
ภาคผนวก ข-49
ภาคผนวก ข-50
ภาคผนวก ข-51
ภาคผนวก ข-52
ภาคผนวก ข-53
ภาคผนวก ข-53
ภาคผนวก ข-54
ภาคผนวก ข-54
ภาคผนวก ข-55
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ-1
ภาคผนวก จ.2
ภาคผนวก จ.2
ภาทคผนวก จ-3
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
ปกหน้า
แบบ ตต.1 และ 2
สารบัญ
ใบคั่นบท
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข-1
ภาคผนวก ข-2
ภาคผนวก ข-3
ภาคผนวก ข-4
ภาคผนวก ข-5
ภาคผนวก ข-6
ภาคผนวก ข-7
ภาคผนวก ข-8
ภาคผนวก ข-9(1)
ภาคผนวก ข-9(2)
ภาคผนวก ข-10
ภาคผนวก ข-11
ภาคผนวก ข-12
ภาคผนวก ข-13
ภาคผนวก ข-14
ภาคผนวก ข-15
ภาคผนวก ข-16
ภาคผนวก ข-17
ภาคผนวก ข-18
ภาคผนวก ข-19
ภาคผนวก ข-20
ภาคผนวก ข-21
ภาคผนวก ข-22
ภาคผนวก ข-23
ภาคผนวก ข-24
ภาคผนวก ข-25
ภาคผนวก ข-26
ภาคผนวก ข-27
ภาคผนวก ข-28
ภาคผนวก ข-29
ภาคผนวก ข-30
ภาคผนวก ข-31
ภาคผนวก ข-32
ภาคผนวก ข-33
ภาคผนวก ข-34
ภาคผนวก ข-35
ภาคผนวก ข-36
ภาคผนวก ข-37(1)
ภาคผนวก ข-37(2)
ภาคผนวก ข-38
ภาคผนวก ข-39
ภาคผนวก ข-40
ภาคผนวก ข-41
ภาคผนวก ข-42
ภาคผนวก ข-43
ภาคผนวก ข-44
ภาคผนวก ข-45
ภาคผนวก ข-46
ภาคผนวก ข-47
ภาคผนวก ข-48
ภาคผนวก ข-49
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
6 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
เนื้อหารายงาน
ภาคผนวก ก ถึง ข-33
ภาคผนวก ข-34 ถึง จ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
7 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
เนื้อหารายงาน
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)