แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 28 มกราคม 2564

รายละเอียดโครงการ

โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปลวกแดง (ส่วนขยาย) บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 1 จำกัด

เลขที่อ้างอิงโครงการ 7365
ชื่อโครงการ โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปลวกแดง (ส่วนขยาย) บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 1 จำกัด
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.7/4355
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 23 เม.ย. 2557
ประเภทโครงการ พลังงาน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ นิคม3อมตะซิตี้ (ระยอง) ปลวกแดง ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
พิกัดภูมิศาสตร์ 12.968174 101.12547799999993
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต
- อนุญาตดำเนินการ เลขใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 รายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกกรม (ส่วนขยาย) - รายงานฉบับสมบูรณ์
2 สรุปมาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตราการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ โรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกกรม (ส่วนขยาย) - มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3 Monitor 1/2556 - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 Monitor 2/2556 - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 Monitor 1/2557 - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
6 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2561
ปกหน้า
ปกหลัง
สารบัญ
หนังสือรับรองรายงาน
บทที่ _1
บทที่ _2
บทที่ _3
บทที่ _4
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข-1 ระเบียบปฏิบัติงาน เรื่อง การควบคุมผู้รับเหมา
ภาคผนวก ข-2 แผนการตรวจสอบสภาพและบำรุงรักษา ระบบหล่อเย็น ABPR1
ภาคผนวก ข-3 แจ้งรายงานความผิดปกติของ CEMs
ภาคผนวก ข-4 เอกสารประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการ
ภาคผนวก ข-5 แผนขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน
ภาคผนวก ข-6 สำเนาจดหมายนำส่งรายงาน_ม.ค.-มิ.ย. 61
ภาคผนวก ข-7 เอกสารสอบเทียบ CEMs ABPR1_June18
ภาคผนวก ข-9 แผนเดินเครื่อง ABPR 1_ก.ค.-ธ.ค.61
ภาคผนวก ข-10 ระเบียบปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดการมลพิษทางอากาศ
ภาคผนวก ข-11 เอกสารการขึ้นทะเบียนบุคคลากรด้านสิ่งแวดล้อม ABPR1
ภาคผนวก ข-12 แผนซ่อมบำรุง ABPR1 5Years Plan 2018-2022
ภาคผนวก ข-14 เรื่อง การนำน้ำทิ้งบางส่วนกลับมาใช้ประโยชน์
ภาคผนวก ข-15 Nosie Contour_ABPR1,2
ภาคผนวก ข-16_คู่มือ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมและเอกสารการฝึกอบรมพนักงานขับรถ
ภาคผนวก ข-17 เอกสารควบคุมน้ำหนักรถในการขนส่ง ก.ค.-ต.ค. 61
ภาคผนวก ข-18 ข้อกำหนดความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมงานซ่อม
ภาคผนวก ข-19 เอกสารตรวจสอบการทำความสะอาดรางระบายน้ำ
ภาคผนวก ข-20 ใบอนุญาตมูลฝอย ABPR 1 -2561
ภาคผนวก ข-21 ใบกำกับขยะมูลฝอย
ภาคผนวก ข-22 เอกสารบันทึกการจัดเก็บน้ำมันหล่อลื่นเก่า
ภาคผนวก ข-23 บันทึกปริมาณกากของเสีย ABPR 1
ภาคผนวก ข-24 ใบกำกับการขนส่งวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ABPR1
ภาคผนวก ข-25 ใบอนุญาตกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ABPR1
ภาคผนวก ข-26 แผนงานด้านความปลอดภัย
ภาคผนวก ข-27 เอกสารการอบรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ก.ค-ธ.ค 61
ภาคผนวก ข-28_แต่งตั้ง คปอ ABPR12 17-05-2561
ภาคผนวก ข-29_การติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงตามมาตรฐาน NFPA
ภาคผนวก ข-30 เอกสารการขออนุญาตเข้าทำงาน
ภาคผนวก ข-31 แผนปฏิบัติการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
ภาคผนวก ข-32 รายงานผลการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน
ภาคผนวก ข-33 ผลการตรวจสุขภาพ 2561_ABPR1
ภาคผนวก ข-34 ระเบียบปฏิบัติงาน เรื่อง การตรวจสุขภาพพนักงานตามปัจจัยเสี่ยง
ภาคผนวก ข-35 ระเบียบปฏิบัติงาน เรื่อง การเฝ้าระวังและการตรวจวัด
ภาคผนวก ข-36 บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ ABPR 1
ภาคผนวก ข-37 Safety & Environment Month 2018
ภาคผนวก ข-38 ระเบียบปฏิบัติงาน เรื่อง การชี้บ่งอันตราย การประเมินความเสี่ยง Rev.03
ภาคผนวก ข-39 การประเมินความเสี่ยง 2-2018_ABPR1,2
ภาคผนวก ข-40 ตรวจไฟฟ้าประจำปี 2561_ABPR1
ภาคผนวก ข-41 ที่ อก.0312-16951 เรื่อง เห็นชอบในการตรวจสอบภายในหม้อไอน้ำเกิน 1 ปี แต่ไม่ถึง 3 ปี-ABPR1
ภาคผนวก ข-42 เอกสารรับรองความปลอดภัยของหม้อไอน้ำ HRSG 11,12
ภาคผนวก ข-43 วิธีปฏิบัติงานที่ปลอดภัยในการใช้หม้อไอน้ำ_ABPR1,2
ภาคผนวก ข-44 ผู้ควบคุมหม้อไอน้ำ
ภาคผนวก ข-45 พนักงานในท้องถิ่น ABPR1
ภาคผนวก ข-46 แผนมวลชนสัมพันธ์ ประจำปี 2561
ภาคผนวก ข-47 กิจกรรม CSR_ก.ค.-ธ.ค. 61
ภาคผนวก ข-48 เอกสารการเข้าเยี่ยมชมโรงงาน
ภาคผนวก ข-49 เอกสารการแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมและรายงานการประชุม
ภาคผนวก ข-50 เอกสารการแต่งตั้งคณะทำงานมวลชนสัมพันธ์
ภาคผนวก ข-51 บันทึกสถิติด้านสุขภาพของชุมชนรอบโครงการ
ภาคผนวก ข-52 เอกสารประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านสุขภาพ
ภาคผนวก ข-53 Lay Out พื้นที่สีเขียว_ABPR1
ภารคผนวก ข-54 แบบสอบถามความคิดเห็น_ABPR1
ภาคผนวก ข-55 ตารางสรุปผลการสำรวจความคิดเห็น ประจำปี 2561
ภาคผนวก ค.1ผลการตรวจวัด
ภาคผนวก ค.2 ผลการตรวจวัด
ภาคผนวก ง.1 เอกสารสอบเทียบเครื่องมือ
ภาคผนวก ง.2 เอกสารสอบเทียบเครื่องมือ
ภาคผนวก ง.2 เอกสารสอบเทียบเครื่องมือ
ภาคผนวก จ.1 หนังสือขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการ
ภาคผนวก จ.2 หนังสือขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการ
ภาคผนวก จ.3 หนังสือขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการ
ภาคผนวก ข-8.1 บันทึกผล CEMs_ABPR1
ภาคผนวก ข-8.2 บันทึกผล CEMs_ABPR1
ภาคผนวก ข-13.1 บันทึกการตรวจสอบคราบไขมัน-น้ำมัน
ภาคผนวก ข-13.2 บันทึกการตรวจสอบคราบไขมัน-น้ำมัน
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
7 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
ปกหน้า
แบบ ตต.1 และ 2
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ใบคั่นบท
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข-1
ภาคผนวก ข-2
ภาคผนวก ข-3
ภาคผนวก ข-4
ภาคผนวก ข-5
ภาคผนวก ข-6
ภาคผนวก ข-7
ภาคผนวก ข-8
ภาคผนวก ข-9(1)
ภาคผนวก ข-9(2)
ภาคผนวก ข-10
ภาคผนวก ข-11
ภาคผนวก ข-12
ภาคผนวก ข-13
ภาคผนวก ข-14
ภาคผนวก ข-15
ภาคผนวก ข-16
ภาคผนวก ข-17
ภาคผนวก ข-18
ภาคผนวก ข-19
ภาคผนวก ข-20
ภาคผนวก ข-21
ภาคผนวก ข-22
ภาคผนวก ข-23
ภาคผนวก ข-24
ภาคผนวก ข-25
ภาคผนวก ข-26
ภาคผนวก ข-27
ภาคผนวก ข-28
ภาคผนวก ข-29
ภาคผนวก ข-30
ภาคผนวก ข-31
ภาคผนวก ข-32
ภาคผนวก ข-33
ภาคผนวก ข-34
ภาคผนวก ข-35
ภาคผนวก ข-36(1)
ภาคผนวก ข-36(2)
ภาคผนวก ข-37
ภาคผนวก ข-38
ภาคผนวก ข-39
ภาคผนวก ข-40
ภาคผนวก ข-41
ภาคผนวก ข-42
ภาคผนวก ข-43
ภาคผนวก ข-44
ภาคผนวก ข-45
ภาคผนวก ข-46
ภาคผนวก ข-47
ภาคผนวก ข-48
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
8 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
เนื้อหารายงาน
ภาคผนวก ก ถึง ข-32
ภาคผนวก ข-33 ถึง จ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
9 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
เนื้อหารายงาน
ภาคผนวก ก ถึง ข-30
ภาคผนวก ข-31 ถึง จ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
โครงการที่เกี่ยวข้อง (การขยายหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)