แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 21 กันยายน 2563

รายละเอียดโครงการ

โครงการ Bangkok Horizon Tiwanon

เลขที่อ้างอิงโครงการ 7272
ชื่อโครงการ โครงการ Bangkok Horizon Tiwanon
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.5/10154
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 28 ส.ค. 2556
ประเภทโครงการ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี ตำบลบางเขน เมือง ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 รายงานฉบับสมบูรณ์ - รายงานฉบับสมบูรณ์
2 สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม - มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3 รอบ ธ.ค. ถึง มิ.ย.2561
บท 1
บท 2
บท 3
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
หน้าปก
ปกใน
ตต.1
ตต.2
สารบัญ
บท 1
บท 2
บท 2
บท 3
ภาคผนวก 1ก รูปภาพ
2ก .แผนงาน
2ก .แผนงาน
3ก. สำเนากรมธรรม์ประกันภัย
4ก. คู่มือมาตรฐานความปลอดภัย
5ก. สำรวจบ้านข้างเคียง
7ก. กฎระเบียบการก่อสร้าง
8ก. กฎระเบียบการเข้าพักอาศัยของพนักงาน
9ก. กฎระเบียบการขนส่งวัสดุก่อสร้าง
10ก. หนังสือจัดจ้างวิศวกรความปลอดภัย
11ก. เอกสารการจัดอบรมดับเพลิงและอพยพ
12ก. การตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน
13ก. เอกสารการจัดอบรมคนงาน
14ก. ใบกำกับการบริการจัดเก็บขยะของสำนักงานเขต
15ก. เอกสารการตรวจสอบ ทาวเวอร์เครน อุปกรณ์ไฟฟ้า PPE
15ก. เอกสารการตรวจสอบ ทาวเวอร์เครน อุปกรณ์ไฟฟ้า PPE
16ก. สูบสิ่งปฏิกูล
ภาคผนวก ข ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก ค หนังสือเห็นชอบของโครงการ
ภาคผนวก ง กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ภาคผนวก จ เอกสารสอบเทียบ
ภาคผนวก ฉ หนังสืออนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
หน้าปก
บท 1
บท 2
บท 3
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)