แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 28 มกราคม 2564

รายละเอียดโครงการ

โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก

เลขที่อ้างอิงโครงการ 7170
ชื่อโครงการ โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.7/1652
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 19 ก.พ. 2557
ประเภทโครงการ พลังงาน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ศรีราชา ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
พิกัดภูมิศาสตร์ 13.091296 100.93037500000003
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี)
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต
- อนุญาตดำเนินการ เลขใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก - หนังสือเห็นชอบ
2 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก ของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) - รายงานฉบับสมบูรณ์
3 Monitor 2/2556 - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2561
บทสรุปผู้บริหาร
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
ภาคผนวก ก1
ภาคผนวก ก2
ภาคผนวก ก3
ภาคผนวก ก3
ภาคผนวก ก4
ภาคผนวก ก5
ภาคผนวก ก6
ภาคผนวก ก7
ภาคผนวก ก7
ภาคผนวก ก8
ภาคผนวก ก9
ภาคผนวก ข1
ภาคผนวก ข2
ภาคผนวก ข3
ภาคผนวก ข4
ภาคผนวก ข5
ภาคผนวก ข6
ภาคผนวก ข7
ภาคผนวก ข8
ภาคผนวก ข9
ภาคผนวก ข10
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง1
ภาคผนวก ง2
ภาคผนวก ง3
ภาคผนวก จ
ภาคผนวก ฉ1
ภาคผนวก ฉ2
ภาคผนวก ฉ3
ภาคผนวก ฉ3
ภาคผนวก ฉ4
ภาคผนวก ฉ5
ภาคผนวก ฉ6
ภาคผนวก ฉ7
ภาคผนวก ฉ8
ภาคผนวก ฉ9
ภาคผนวก ฉ10
ภาคผนวก ฉ11
ภาคผนวก ฉ12
ภาคผนวก ฉ13
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2561
บทสรุปผู้บริหาร
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บทที่ 6
บทที่ 7
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
6 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
บทสรุปผู้บริหาร
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
7 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
บทสรุปผู้บริหาร
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บทที่ 6
บทที่ 7
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
8 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
บทสรุปผู้บริหาร
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
9 ขอความเห็นชอบเปลี่ยนชื่อเจ้าของโครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก จากบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เป็น บริษัท ท็อป เอสพีพี จำกัด - OTHER
โครงการที่เกี่ยวข้อง (การขยายหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)