แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 19 มกราคม 2564

รายละเอียดโครงการ

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังบริษัทผลิตตราเพชร จำกัด (มหาชน)

เลขที่อ้างอิงโครงการ 7162
ชื่อโครงการ โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังบริษัทผลิตตราเพชร จำกัด (มหาชน)
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.7/8858
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 26 ก.ค. 2556
ประเภทโครงการ พลังงาน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ ตำบลตาลเดี่ยว แก่งคอย ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด สระบุรี รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต
- อนุญาตดำเนินการ สัมปทานปิโตรเลียมเลขที่
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม - มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2561
chapter1
chapter2
chapter3
chapter4
chapter5
โครงการทั้งหมดของ เขต2
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
3 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 รายละเอียดโครงการ
บทที่ 3 ผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไข
บทที่ 4 ผลปฎิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ
บทที่ 5 สรุปผลการศึกษาเเละข้อเสนอแนะ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 การขออนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ของระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังบริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) - OTHER