แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 07 สิงหาคม 2563

รายละเอียดโครงการ

โครงการเหมืองแร่เฟลด์สปาร์ ประทานบัตรที่ 30788/16125 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 25633/14505

เลขที่อ้างอิงโครงการ 7157
ชื่อโครงการ โครงการเหมืองแร่เฟลด์สปาร์ ประทานบัตรที่ 30788/16125 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 25633/14505
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.2/7881
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 03 ก.ค. 2556
ประเภทโครงการ เหมืองแร่
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล วังประจบ อำเภอ เมืองตาก จังหวัด ตาก รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต
- อนุญาตดำเนินการ หมายเลขประทานบัตร
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
- อนุญาตดำเนินการ ประทานบัตร
เลขที่ 30788/16125
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
ข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการจากหน่วยงานอนุญาต พิกัดภูมิศาสตร์ของสถานประกอบการ
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่เฟลด์สปาร์ คำขอประทานบัตรที่ 2/2549 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 25633/14505 - หนังสือเห็นชอบ
2 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2561
ch0
ch1
ch2
ch3
ap1
ap2
ap3
ap4
ap5
ap6
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
3 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
ry0
ry1
ry2
ry3
a0
a1
a2
a3
a5
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
ch0
ch1
ch2
ch3
ap0
ap1
ap2
ap3
ap4
ap5
ap6
ap7
ap8
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)