แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 19 มกราคม 2564

รายละเอียดโครงการ

โครงการ พัฒนาปิโตรเลียมแหล่งประดู่เฒ่าตอนใต้ระยะที่ 3 แปลงเอส 1 จังหวัดพิษณุโลก และสุโขทัย ของบริษัท ปตท.สผ.สยาม จำกัด

เลขที่อ้างอิงโครงการ 7127
ชื่อโครงการ โครงการ พัฒนาปิโตรเลียมแหล่งประดู่เฒ่าตอนใต้ระยะที่ 3 แปลงเอส 1 จังหวัดพิษณุโลก และสุโขทัย ของบริษัท ปตท.สผ.สยาม จำกัด
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.2/6426
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 06 เม.ย. 2556
ประเภทโครงการ สำรวจผลิตปิโตรเลียม
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต
- อนุญาตดำเนินการ สัมปทานปิโตรเลียมเลขที่
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณาโครงการ พัฒนาปิโตรเลียมแหล่งประดู่เฒ่าตอนใต้ระยะที่ 3 แปลงเอส 1 จังหวัดพิษณุโลก และสุโขทัย ของบริษัท ปตท.สผ.สยาม จำกัด - หนังสือเห็นชอบ
2 รอบ ม.ค. ถึง ธ.ค.2561
ปก
ส่วนหน้า
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ภาคผนวก ก (1)
ภาคผนวก ก (2)
ภาคผนวก ข (1)
ภาคผนวก ข (2)
ภาคผนวก ค (1)
ภาคผนวก ค (2)
ภาคผนวก ง (1)
ภาคผนวก ง (2)
ภาคผนวก จ
ภาคผนวก ฉ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
3 รอบ ม.ค. ถึง ธ.ค.2560
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
ภาคผนวก1
ภาคผนวก2
ภาคผนวก3
ภาคผนวก4
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ม.ค. ถึง ธ.ค.2561
ปก
สารบัญ
บท 1
บท 2
บท 3
บท 4
เอกสารแนบ ส่วนที่ 1
เอกสารแนบ ส่วนที่ 2
เอกสารแนบ ส่วนที่ 3
ภาคผนวก
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
Cover
Content
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
Appendix1-2
Appendix3-4
Appendix5-8
Appendix9-14
Appendix15-23
Appendix24-26
Appendix27
Appendix28(part1)
Appendix28(part2)
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)