แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 28 มกราคม 2564

รายละเอียดโครงการ

โครงการผลิตไฟฟ้านวนคร

เลขที่อ้างอิงโครงการ 7109
ชื่อโครงการ โครงการผลิตไฟฟ้านวนคร
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส. 1009.7/1743
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 21 ก.พ. 2557
ประเภทโครงการ พลังงาน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ เขตส่งเสริม3นวนคร ตำบลคลองหนึ่ง คลองหลวง ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
พิกัดภูมิศาสตร์ 14.13018 100.59815000000003
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต
- อนุญาตดำเนินการ เลขใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
- อนุญาตดำเนินการ เลขทะเบียนโรงงาน
เลขที่ 3-88-61/56ปท
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 สรุปมาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตราการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ ผลิตไฟฟ้านวนคร - หนังสือเห็นชอบ
2 รายงานฉบับสมบูรณ์ - รายงานฉบับสมบูรณ์
3 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
ส่วนหน้า
หนังสือรับรองรายงาน
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 รายละเอียดโครงการ
บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บทที่ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บทที่ 5 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข.1-ข.2
ภาคผนวก ข.3-ข.4
ภาคผนวก ข.5-ข.8
ภาคผนวก ข.9-ข.12
ภาคผนวก ข.13-ข.16
ภาคผนวก ข.19-ข.22
ภาคผนวก ข.23-ข.24
ภาคผนวก ข.25-ข.28
ภาคผนวก ข.29-ข.34
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ
ภาคผนวก ฉ
ภาคผนวก ซ
ภาคผนวก ข.17
ภาคผนวก ข.18
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 Monitor 1/2560 - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2561
ส่วนหน้า
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 รายละเอียดโรงไฟฟ้า
บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บทที่ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บทที่ 5 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก ก.
ภาคผนวก ข.7-ข.9
ภาคผนวก ข.4-ข.6
ภาคผนวก ข.19-ข.21
ภาคผนวก ข.22-ข.24
ภาคผนวก ข.25-ข.27
ภาคผนวก ข.28-ข.30
ภาคผนวก ข.31-ข.34
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ
ภาคผนวก ฉ
ภาคผนวก ซ
ภาคผนวก ข.1-ข.3
ภาคผนวก ข.10-ข.12
ภาคผนวก ข.13-ข.15
ภาคผนวก ข.16-ข.18
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
6 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2560
ส่วนหน้า
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
ภาคผนวก 1-10
ภาคผนวก 11-20
ภาคผนวก 21-33
ภาคผนวก ค-ซ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
7 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
ส่วนหน้า
หนังสือรับรอง
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 รายละเอียดโครงการ
บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บทที่ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บทที่ 5 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก ก.
ภาคผนวก ข.1-ข.2
ภาคผนวก ข.3-ข.4
ภาคผนวก ข.5-ข.8
ภาคผนวก ข.9-ข.12
ภาคผนวก ข.13-ข.14
ภาคผนวก ข.15-ข.16
ภาคผนวก ข.17-ข.18
ภาคผนวก ข.19-ข.20
ภาคผนวก ข.21-ข.23
ภาคผนวก ข.24-ข.25
ภาคผนวก ข.26-ข.27
ภาคผนวก ข.28-ข.29
ภาคผนวก ข.30-ข.31
ภาคผนวก ข.32-ข.33
ภาคผนวก ข.34
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ
ภาคผนวก ฉ
ภาคผนวก ซ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
8 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
Cover
Content
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 รายละเอียดโครงการ
บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บทที่ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บทที่ 5 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข.1-ข.2
ภาคผนวก ข.3-ข.4
ภาคผนวก ข.5-ข.6
ภาคผนวก ข.7-ข.8
ภาคผนวก ข.9-ข.10
ภาคผนวก ข.11-ข.12
ภาคผนวก ข.13-ข.14
ภาคผนวก ข.15-ข.16
ภาคผนวก ข.17-ข.18
ภาคผนวก ข.19-ข.20
ภาคผนวก ข.21-ข.22
ภาคผนวก ข.23-ข.24
ภาคผนวก ข.25-ข.26
ภาคผนวก ข.27-ข.28
ภาคผนวก ข.29-ข.30
ภาคผนวก ข.31-ข.32
ภาคผนวก ข.33-ข.34
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ
ภาคผนวก ฉ
ภาคผนวก ซ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)