แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 07 สิงหาคม 2563

รายละเอียดโครงการ

โครงการโรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น

เลขที่อ้างอิงโครงการ 6911
ชื่อโครงการ โครงการโรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009/6375
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 17 มิ.ย. 2547
ประเภทโครงการ พลังงาน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ 43 ม.10 ต.น้ำพอง น้ำพอง ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ 043-432-911-3
โทรสาร 043-432-914
อีเมล -
เว็บไซต์ -
พิกัดภูมิศาสตร์ 16.730631 102.84132299999999
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต
- อนุญาตดำเนินการ เลขใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น - หนังสือเห็นชอบ
2 ผลการติดตามโครงการประสบอุทกภัยปี 2554 - การติดตามโครงการ
3 รายงาน Monitor 1/2555 (มค.-มิย.) - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รายงาน Monitor 2/2555 (กค.-ธค.) - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 Monitor 1/2556 - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
6 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2561
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ก-1
ภาคผนวก ก-2
ภาคผนวก ก-3
ภาคผนวก ก-4
ภาคผนวก ก-5
ภาคผนวก ก-6
ภาคผนวก ก-7
ภาคผนวก ก-8
ภาคผนวก ข-1
ภาคผนวก ข-2
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
7 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
Chap 1
chap 2
chap 3
chap 4
chap 5
ภาคผนวก 1ก-5ก
ภาคผนวก 6ก-9ก
ภาคผนวก 10ก-1
ภาคผนวก 10ก-2
ภาคผนวก 11ก-13ก
ภาคผนวก 14ก-15ก
ภาคผนวก 16ก-17ก
ภาคผนวก 18ก-20ก
ภาคผนวก ข-1
ภาคผนวก ข-2
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง จ ฉ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
8 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
ภาคผนวก 1
ภาคผนวก 2
ภาคผนวก 3
ภาคผนวก 4
ภาคผนวก 5
ภาคผนวก 6
ภาคผนวก 7
ภาคผนวก 8
ภาคผนวก 9
ภาคผนวก 10
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
9 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
ภาคผนวก 1
ภาคผนวก 2
ภาคผนวก 3
ภาคผนวก 4
ภาคผนวก 5
ภาคผนวก6
ภาคผนวก 7
ภาคผนวก 8
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
10 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น 1/2561 - Monitor รอบ มกราคม ถึง มิถุนายน
โครงการที่เกี่ยวข้อง (การขยายหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)