แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563

รายละเอียดโครงการ

โครงการนิคมอุตสาหกรรมสระบุรี (แก่งคอย)

เลขที่อ้างอิงโครงการ 6907
ชื่อโครงการ โครงการนิคมอุตสาหกรรมสระบุรี (แก่งคอย)
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ วพ 0504/6527
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 18 มิ.ย. 2534
ประเภทโครงการ อุตสาหกรรม
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ 134 ม.1 ถ.อดิเรกสาร ต.บ้านธาตุ แก่งคอย ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด สระบุรี รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ 02-253-0561
โทรสาร 02-253-4086
อีเมล -
เว็บไซต์ -
พิกัดภูมิศาสตร์ 14.623771 101.008648
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต
- อนุญาตดำเนินการ เลขทะเบียนโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมสระบุรี (แก่งคอย) - หนังสือเห็นชอบ
2 ผลการติดตามโครงการประสบอุทกภัยปี 2554 - การติดตามโครงการ
3 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมสระบุรี (แก่งคอย) (1/2555) - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมสระบุรี (แก่งคอย) (2/2555) - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 Monitor 1/2560 - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
6 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
ภาคผนวก1ก-5ก
ภาคผนวก6ก-8ก
ภาคผนวก9ก
ภาคผนวก10ก
ภาคผนวก11ก-12ก
ภาคผนวกข
ภาคผนวกค1
ภาคผนวกค1-1
ภาคผนวก2ค-ง
ภาคผนวกจ
ภาคผนวกฉ-ช
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
7 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
หนังสือเห็นชอบ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
ภาคผนวก1ก-3ก
ภาคผนวก4ก-8ก
ภาคผนวก9ก-10ก
ภาคผนวก11ก
ภาคผนวก12ก
ภาคผนวกข
ภาคผนวกค
ภาคผนวกค-1
ภาคผนวกง
ภาคผนวกจ
ภาคผนวกฉ
ภาคผนวกช
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
โครงการที่เกี่ยวข้อง (การขยายหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)