แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 13 กรกฎาคม 2563

รายละเอียดโครงการ

โครงการผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กจากพลังงานหมุนเวียนประเภทเชื้อเพลิง พลังงานความร้อนจากขยะชุมชนและขยะอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่ขยะอันตรายและความร้อนทิ้งจากกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ (ส่วนที่ 2 ขนาด 30 เมกะวัตถ์)

เลขที่อ้างอิงโครงการ 6894
ชื่อโครงการ โครงการผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กจากพลังงานหมุนเวียนประเภทเชื้อเพลิง พลังงานความร้อนจากขยะชุมชนและขยะอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่ขยะอันตรายและความร้อนทิ้งจากกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ (ส่วนที่ 2 ขนาด 30 เมกะวัตถ์)
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.7/5043
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 01 พ.ค. 2556
ประเภทโครงการ พลังงาน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ 299/299 ม.5 ถ.มิตรภาพ ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย และ ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก อ.แก่งคอย และ อ.มวกเหล็ก ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด สระบุรี รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต
- อนุญาตดำเนินการ เลขใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
- อนุญาตดำเนินการ เลขทะเบียนโรงงาน
เลขที่ 3-88-68/57สบ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 รายงานฉบับสมบูรณ์ ทส.1009.7/5043 - รายงานฉบับสมบูรณ์
2 รายงานขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กจากพลังงานหมุนเวียนประเภทเชื้อเพลิง พลังงานความร้อนจากขยะชุมชนและขยะอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่ขยะอันตราย - รายงานฉบับสมบูรณ์
3 Monitor 1/2560 - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
1. TPIPP TG4 ม.ค.-มิ.ย. 62 ส่วนหน้า-บทที่ 1
2. TPIPP TG4 ม.ค.-มิ.ย. 62 บทที่ 2
3. TPIPP TG4 ม.ค.-มิ.ย. 62 บทที่ 3
4. TPIPP TG4 ม.ค.-มิ.ย. 62 บทที่ 4
5. TPIPP TG4 ม.ค.-มิ.ย. 62 เอกสารแนบ 1-4
6. TPIPP TG4 ม.ค.-มิ.ย. 62 เอกสารแนบ 2-4
7. TPIPP TG4 ม.ค.-มิ.ย. 62 เอกสารแนบ 3-4
8. TPIPP TG4 ม.ค.-มิ.ย. 62 เอกสารแนบ 4-4
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2561
TPIPP TG4 ก.ค.-ธ.ค.61 ส่วนหน้า-บทที่ 1
TPIPP TG4 ก.ค.-ธ.ค.61 บทที่ 2
TPIPP TG4 ก.ค.-ธ.ค.61 บทที่ 3
TPIPP TG4 ก.ค.-ธ.ค.61 บทที่ 4
TPIPP TG4 ก.ค.-ธ.ค.61 ภาคผนวก 1
TPIPP TG4 ก.ค.-ธ.ค.61 ภาคผนวก 2
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
6 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2560
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
7 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2561
TPIPP TG4 ม.ค.-มิ.ย.61 ส่วนหน้า-บทที่ 1
TPIPP TG4 ม.ค.-มิ.ย.61 บทที่ 2
TPIPP TG4 ม.ค.-มิ.ย.61 บทที่ 3
TPIPP TG4 ม.ค.-มิ.ย.61 บทที่ 4
TPIPP TG4 ม.ค.-มิ.ย.61 ภาคผนวก 1
TPIPP TG4 ม.ค.-มิ.ย.61 ภาคผนวก 2
TPIPP TG4 ม.ค.-มิ.ย.61 ภาคผนวก 3
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
8 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
TPIPP TG4 ก.ค.-ธ.ค.61 ส่วนหน้า-บทที่ 1
TPIPP TG4 ก.ค.-ธ.ค.61 บทที่ 2
TPIPP TG4 ก.ค.-ธ.ค.61 บทที่ 3
TPIPP TG4 ก.ค.-ธ.ค.61 บทที่ 4
TPIPP TG4 ก.ค.-ธ.ค.61 ภาคผนวก 1
TPIPP TG4 ก.ค.-ธ.ค.61 ภาคผนวก 2
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
9 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
บทที่1-4
ภาคผนวก-1
ภาคผนวก-2
ภาคผนวก-3
ภาคผนวก-4
ภาคผนวก-5
ภาคผนวก-6
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
โครงการที่เกี่ยวข้อง (การขยายหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)
ที่ ชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ ประเภทโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ เลขที่หนังสือเห็นชอบ พื้นที่ตั้งโครงการ เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กจากพลังงานหมุนเวียนประเภทเชื้อเพลิง พลังงานความร้อนจากขยะชุมชนและขยะอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่ขยะอันตรายและความร้อนทิ้งจากกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ (ส่วนที่ 2 ขนาด 30 เมกะวัตถ์) (ครั้งที่ 1) บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) พลังงาน 02 มี.ค. 2561 ทส 1009.7/2797
ที่อยู่ 299/299 ม.5 ถ.มิตรภาพ ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย และ ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก อ.แก่งคอย และ อ.มวกเหล็ก ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด สระบุรี รหัสไปรษณีย์ -
13462