แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 07 สิงหาคม 2563

รายละเอียดโครงการ

โครงการผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กจากพลังงานหมุนเวียนประเภทเชื้อเพลิง พลังงานความร้อนจากขยะชุมชนและขยะอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่ขยะอันตรายและความร้อนทิ้งจากกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ (ส่วนที่ 1 ขนาด 60 เมกะวัตถ์)

เลขที่อ้างอิงโครงการ 6893
ชื่อโครงการ โครงการผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กจากพลังงานหมุนเวียนประเภทเชื้อเพลิง พลังงานความร้อนจากขยะชุมชนและขยะอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่ขยะอันตรายและความร้อนทิ้งจากกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ (ส่วนที่ 1 ขนาด 60 เมกะวัตถ์)
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.7/4970
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 30 เม.ย. 2556
ประเภทโครงการ พลังงาน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ 299/299 ม.5 ถ.มิตรภาพ ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย และ ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก แก่งคอย และ มวกเหล็ก ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด สระบุรี รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต
- อนุญาตดำเนินการ เลขใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
- อนุญาตดำเนินการ เลขทะเบียนโรงงาน
เลขที่ 3-88-67/57สบ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 รายงานฉบับสมบูรณ์ ทส.1009.7/4970 - รายงานฉบับสมบูรณ์
2 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2560
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
3 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2561
TPIPP TG5 ม.ค.-มิ.ย.61 ส่วนหน้า-บทที่ 1
TPIPP TG5 ม.ค.-มิ.ย.61 บทที่ 2
TPIPP TG5 ม.ค.-มิ.ย.61 บทที่ 3
TPIPP TG5 ม.ค.-มิ.ย.61 บทที่ 4
TPIPP TG5 ม.ค.-มิ.ย.61 ภาคผนวก 1
TPIPP TG5 ม.ค.-มิ.ย.61 ภาคผนวก 2
TPIPP TG5 ม.ค.-มิ.ย.61 ภาคผนวก 3
TPIPP TG5 ม.ค.-มิ.ย.61 ภาคผนวก 4
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2561
TPIPP TG5 ก.ค.-ธ.ค.61 ส่วนหน้า-บทที่ 1
TPIPP TG5 ก.ค.-ธ.ค.61 บทที่ 2
TPIPP TG5 ก.ค.-ธ.ค.61 บทที่ 3
TPIPP TG5 ก.ค.-ธ.ค.61 บทที่ 4
TPIPP TG5 ก.ค.-ธ.ค.61 ภาคผนวก 1
TPIPP TG5 ก.ค.-ธ.ค.61 ภาคผนวก 2
TPIPP TG5 ก.ค.-ธ.ค.61 ภาคผนวก 3
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
1. TPIPP TG5 ม.ค.-มิ.ย. 62 ส่วนหน้า-บทที่ 1
2. TPIPP TG5 ม.ค.-มิ.ย. 62 บทที่ 2
3. TPIPP TG5 ม.ค.-มิ.ย. 62 บทที่ 3
4. TPIPP TG5 ม.ค.-มิ.ย. 62 บทที่ 4
5. TPIPP TG5 ม.ค.-มิ.ย. 62 เอกสารแนบ 1-5
6. TPIPP TG5 ม.ค.-มิ.ย. 62 เอกสารแนบ 2-5
7. TPIPP TG5 ม.ค.-มิ.ย. 62 เอกสารแนบ 3-5
8. TPIPP TG5 ม.ค.-มิ.ย. 62 เอกสารแนบ 4-5
9. TPIPP TG5 ม.ค.-มิ.ย. 62 เอกสารแนบ 5-5
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
6 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
บทที่1-4
ภาคผนวก-1
ภาคผนวก-2
ภาคผนวก-3
ภาคผนวก-4
ภาคผนวก-5
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
7 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
6Mo TG5 ม.ค. - มิ.ย. 63 Final Report ส่วนหน้า
6Mo TG5 ม.ค. - มิ.ย. 63 Final Report ส่วนที่ 2
6Mo TG5 ม.ค. - มิ.ย. 63 Final Report ภาคผนวกส่วนที่ 1
6Mo TG5 ม.ค. - มิ.ย. 63 Final Report ภาคผนวกส่วนที่ 2
6Mo TG5 ม.ค. - มิ.ย. 63 Final Report ภาคผนวกส่วนที่ 3
6Mo TG5 ม.ค. - มิ.ย. 63 Final Report ภาคผนวกส่วนที่ 4
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)