FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 29 พฤษภาคม 2563

รายละเอียดโครงการ

โครงการ โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนคลองตรอน

เลขที่อ้างอิงโครงการ 6887
ชื่อโครงการ โครงการ โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนคลองตรอน
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.6/6309
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 03 มิ.ย. 2556
ประเภทโครงการ พัฒนาแหล่งน้ำและเกษตรกรรม
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล น้ำไคร้ อำเภอ น้ำปาด จังหวัด อุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต
- อนุญาตดำเนินการ เลขใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ