แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 27 มกราคม 2564

รายละเอียดโครงการ

โครงการหน่วยผลิตไอน้ำและไฟฟ้า ของบริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด

เลขที่อ้างอิงโครงการ 6834
ชื่อโครงการ โครงการหน่วยผลิตไอน้ำและไฟฟ้า ของบริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส.1009.7/4121
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 05 เม.ย. 2556
ประเภทโครงการ พลังงาน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ เลขที่ 99 ม.6 ถ.แสงชูโต ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด กาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
พิกัดภูมิศาสตร์ 13.940520 99.706851
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต
- อนุญาตดำเนินการ เลขใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ทส.1009.7/4121 - หนังสือเห็นชอบ
2 รายงานฉบับสมบูรณ์ - รายงานฉบับสมบูรณ์
3 Monitor 1/2557 - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2561
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ภาคผนวก 1
ภาคผนวก 2
ภาคผนวก 3
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2560
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บทที่ 3 มาตรติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
บทที่ 4 บทสรุป
ภาคผนวกที่ 1
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
6 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2561
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ภาคผนวก 1
ภาคผนวก 2
ภาคผนวก 3
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
7 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
ปกหน้า
ใบ ตต 1
ใบ ตต 2
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ภาคผนวกที่ 1
ภาคผนวกที่ 2 (1/5)
ภาคผนวกที่ 2 (2/5)
ภาคผนวกที่ 2 (3/5)
ภาคผนวกที่ 2 (4/5)
ภาคผนวกที่ 2 (5/5)
ภาคผนวกที่ 3 (1/2)
ภาคผนวกที่ 3 (2/2)
ปกหลัง
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
8 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
ส่วนหน้าปก
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ภาคผนวกส่วนที่ 1
ภาคผนวกส่วนที่ 2
ภาคผนวกส่วนที่ 3
ภาคผนวกส่วนที่ 4
ภาคผนวกส่วนที่ 5
ภาคผนวกส่วนที่ 6
ภาคผนวกส่วนที่ 7
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
9 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
ส่วนหน้าปก
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ภาคผนวกส่วนที่ 1
ภาคผนวกส่วนที่ 2.1
ภาคผนวกส่วนที่ 2.2
ภาคผนวกส่วนที่ 2.3
ภาคผนวกส่วนที่ 2.4
ภาคผนวกส่วนที่ 2.5
ภาคผนวกส่วนที่ 2.6
ภาคผนวกส่วนที่ 3.1
ภาคผนวกส่วนที่ 3.2
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
โครงการที่เกี่ยวข้อง (การขยายหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)