แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 19 มกราคม 2564

รายละเอียดโครงการ

โครงการเจาะสำรวจปิโตรเลียม แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L16/50 หลุมสำรวจ TEW-F,TEW-G,TEW-H,TEW-I,TEW-J และ TEW-K จังหวัดกาฬสินธุ์

เลขที่อ้างอิงโครงการ 6823
ชื่อโครงการ โครงการเจาะสำรวจปิโตรเลียม แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L16/50 หลุมสำรวจ TEW-F,TEW-G,TEW-H,TEW-I,TEW-J และ TEW-K จังหวัดกาฬสินธุ์
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.2/4392
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 17 เม.ย. 2556
ประเภทโครงการ สำรวจผลิตปิโตรเลียม
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L16/50 ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด กาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ สิ้นอายุการ อนุญาต/ยุติ โครงการ
หน่วยงานอนุญาต
- อนุญาตดำเนินการ สัมปทานปิโตรเลียม
เลขที่ L16/50
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ทส.1009.2/4392 - หนังสือเห็นชอบ