แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 23 กันยายน 2563

รายละเอียดโครงการ

โครงการบ้านเอื้ออาทร ระยะที่ 3/1 จังหวัดเพชรบูรณ์

เลขที่อ้างอิงโครงการ 6742
ชื่อโครงการ โครงการบ้านเอื้ออาทร ระยะที่ 3/1 จังหวัดเพชรบูรณ์
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. บ้านเอื้ออาทร
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส. 1009.6/6640
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 12 ก.ค. 2555
ประเภทโครงการ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน เทพาพัฒนา ตำบล สะเดียง อำเภอ เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด เพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ทส.1009.6/6640 - หนังสือเห็นชอบ
2 Monitor 1/2556 - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
3 Monitor 1/2557 - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 มาตรการป้องกัน 1/2558 - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 Monitor 1/2560 - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
6 Monitor 2/2560 - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
7 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
ม.ค.-มิ.ย.62 ระยะที่ 3/1 จ.เพชรบูรณ์
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
8 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
หน้าปก
แบบ ตต.1
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 3
บทที่ 4
หน้าปกภาคผนวก
ภาคผนวก ก.
ภาคผนวก ข.
ภาคผนวก ค.
ภาคผนวก ง.1
ภาคผนวก ง.2
ภาคผนวก ฉ.
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
9 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
หน้าปก
แบบ ตต.1
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก.
ภาคผนวก ข.
ภาคผนวก ค.
ภาคผนวก ง.1
ภาคผนวก ง.2
ภาคผนวก จ.1
ภาคผนวก จ.2
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
10 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบ้านเอื้ออาทร ระยะที่ 3/1 จังหวัดเพชรบูรณ์ 1/2562 - Monitor รอบ มกราคม ถึง มิถุนายน
11 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบ้านเอื้ออาทร ระยะที่ 3/1 จังหวัดเพชรบูรณ์ 2/2561 - Monitor รอบ กรกฎาคม ถึง ธันวาคม