แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 19 มกราคม 2564

รายละเอียดโครงการ

โครงการเจาะสำรวจปิโตรเลียมทางบก แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L31/50 หลุมเจาะสำรวจ YPT1,YPT2 และ YPT3 จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดสุรินทร์ บริษัท ย่านฉาง ปิโตรเลียม (ไทยแลนด์) จำกัด

เลขที่อ้างอิงโครงการ 6641
ชื่อโครงการ โครงการเจาะสำรวจปิโตรเลียมทางบก แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L31/50 หลุมเจาะสำรวจ YPT1,YPT2 และ YPT3 จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดสุรินทร์ บริษัท ย่านฉาง ปิโตรเลียม (ไทยแลนด์) จำกัด
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.2/13507
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 28 ธ.ค. 2555
ประเภทโครงการ สำรวจผลิตปิโตรเลียม
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด บุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ -
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด สุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี)
สถานะของโครงการ สิ้นอายุการ อนุญาต/ยุติ โครงการ
หน่วยงานอนุญาต
- อนุญาตดำเนินการ สัมปทาน
เลขที่ L31/50
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
โครงการที่เกี่ยวข้อง (การขยายหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)