FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 25 พฤษภาคม 2563

รายละเอียดโครงการ

โครงการโรงงานผลิตโพลีสไตรีน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2)

เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับ โครงการผลิตโพลีสไตรีน
เลขที่อ้างอิงโครงการ 6639
ชื่อโครงการ โครงการโรงงานผลิตโพลีสไตรีน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2)
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.9/11032
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 06 พ.ย. 2555
ประเภทโครงการ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ซอย - ถนน - ตำบล มาบตาพุด อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต
- อนุญาตดำเนินการ เลขทะเบียนโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
- อนุญาตดำเนินการ เลขทะเบียนโรงงาน
เลขที่ น.42(1)-7/2538-ญนพ.
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการจากหน่วยงานอนุญาต
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 รายงานฉบับสมบูรณ์ ที่ ทส.1009.9/11032 - รายงานฉบับสมบูรณ์
2 Monitor 1/2557 - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
3 Monitor 1/2557 - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 Monitor 1/2557 - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2561
ปกหน้า
แบบ ตต.1 , ตต.2
สารบัญ
ใบคั่น
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข-1
ภาคผนวก ข-2
ภาคผนวก ข-3
ภาคผนวก ข-4
ภาคผนวก ข-5
ภาคผนวก ข-6
ภาคผนวก ข-7
ภาคผนวก ข-8
ภาคผนวก ข-9
ภาคผนวก ข-10
ภาคผนวก ข-11
ภาคผนวก ข-12
ภาคผนวก ข-13
ภาคผนวก ข-14
ภาคผนวก ข-15
ภาคผนวก ข-16
ภาคผนวก ข-17
ภาคผนวก ข-18
ภาคผนวก ข-19
ภาคผนวก ข-20
ภาคผนวก ข-21
ภาคผนวก ข-22
ภาคผนวก ข-23
ภาคผนวก ข-24
ภาคผนวก ข-25
ภาคผนวก ข-26
ภาคผนวก ข-27
ภาคผนวก ข-28
ภาคผนวก ข-29
ภาคผนวก ข-30
ภาคผนวก ข-31
ภาคผนวก ข-32
ภาคผนวก ข-33
ภาคผนวก ข-34
ภาคผนวก ข-35
ภาคผนวก ข-36
ภาคผนวก ข-37
ภาคผนวก ข-38
ภาคผนวก ข-39
ภาคผนวก ข-40
ภาคผนวก ข-41
ภาคผนวก ข-42
ภาคผนวก ข-43
ภาคผนวก ข-44
ภาคผนวก ข-45
ภาคผนวก ข-46
ภาคผนวก ข-47
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
6 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
หน้าปก
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ภาคผนวก Part 1
ภาคผนวก Part 2
ภาคผนวก Part 3
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
7 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
ปกรายงาน
ตต.1
ตต.2
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ภาคผนวก ก เอกสารเกี่ยวกับโครงการ
ภาคผนวก ข-1-ข-12 เอกสารประกอบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก ข-13-ข-25 เอกสารประกอบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก ข-26-ข-39 เอกสารประกอบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก ข-40-ข-49 เอกสารประกอบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก ค ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก ง ใบรับรองการสอบเทียบเครื่องมือ (1)
ภาคผนวก ง ใบรับรองการสอบเทียบเครื่องมือ (2)
ภาคผนวก จ สำเนาหนังสือใบอนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)