แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 19 มกราคม 2564

รายละเอียดโครงการ

โครงการผลิตปิโตรเลียม แหล่งสิริกิติ์ตอนเหนือและพื้นที่ใกล้เคียง แปลงเอส 1 จังหวัดกำแพงเพชร พิษณุโลก และสุโขทัย

เลขที่อ้างอิงโครงการ 6469
ชื่อโครงการ โครงการผลิตปิโตรเลียม แหล่งสิริกิติ์ตอนเหนือและพื้นที่ใกล้เคียง แปลงเอส 1 จังหวัดกำแพงเพชร พิษณุโลก และสุโขทัย
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.2/9897
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 05 ต.ค. 2555
ประเภทโครงการ สำรวจผลิตปิโตรเลียม
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ -
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ -
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด สุโขทัย รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต
- อนุญาตดำเนินการ สัมปทานปิโตรเลียมเลขที่
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตปิโตรเลียม แหล่งสิริกิติ์ตอนเหนือและพื้นที่ใกล้เคียง แปลงเอส 1 จังหวัดกำแพงเพชร พิษณุโลก และสุโขทัย - หนังสือเห็นชอบ
2 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตปิโตรเลียม แหล่งสิริกิติ์ตอนเหนือและพื้นที่ใกล้เคียง แปลงเอส 1 จังหวัดกำแพงเพชร พิษณุโลก และสุโขทัย - รายงานฉบับสมบูรณ์
3 รอบ ม.ค. ถึง ธ.ค.2559
รายงาน TRT-A to TRT-C ext
ภาคผนวก TRT-A to TRT-C ext
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ม.ค. ถึง ธ.ค.2559
รายงาน NMM-I-D-A ปี2559
ภาคผนวก NMM-I-D-A
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
ปก
เอกสารส่วนหน้า
สารรบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3.
บทที่ 4
ภาคผนวก1.1
ภาคผนวก1.2
ภาคผนวก2
ภาคผนวก3
ภาคผนวก4
ภาคผนวก5
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
6 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
Cover
Content
North Sirikit_Jul-Dec 19_CH1
North Sirikit_Jul-Dec 19_CH2
North Sirikit_Jul-Dec 19_CH3
North Sirikit_Jul-Dec 19_CH4
Appendix 1/7
Appendix 2/7
Appendix 3/7
Appendix 4/7
Appendix 5/7
Appendix 6/7
Appendix 7/7
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
7 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
Cover
Content
Chapter 1
Chapter 2
Chapter 3
Chapter 4
Appendix 1
Appendix 2-4
Appendix 5-13
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
โครงการที่เกี่ยวข้อง (การขยายหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)
ที่ ชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ ประเภทโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ เลขที่หนังสือเห็นชอบ พื้นที่ตั้งโครงการ เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการผลิตปิโตรเลี้ยมแหล่งสิริกติ์ตอนเหนือและพื้นที่ใกล้เคียง แปลงเอส 1 จังหวัดกำแพงเพชร พิษณุโลก และสุโขทัย และโครงการผลิตปิโตรเลียมแหล่งสิริกิติ์และแหล่งตอนกลางเอส 1 แปลงเอง 1 จังหวัดกำแพงเพชร พิษณุโลก และสุโขทัย บริษัท ปตท.สผ.สยาม จำกัด สำรวจผลิตปิโตรเลียม 27 ธ.ค. 2560 พน. 0308/4697
ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ -
ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ -
ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด สุโขทัย รหัสไปรษณีย์ -
12868
2 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการผลิตปิโตรเลียมแหล่งสิริกิติ์ตอนเหนือและพื้นที่ใกล้เคียง แปลงเอส 1 จังหวัดกำแพงเพชร พิษณุโลก และสุโขทัย บริษัท ปตท.สผ.สยาม จำกัด สำรวจผลิตปิโตรเลียม 14 พ.ค. 2557 พน 0308/1818
ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ -
ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ -
ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด สุโขทัย รหัสไปรษณีย์ -
12798