แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 23 กันยายน 2563

รายละเอียดโครงการ

โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดเชียงราย (ริมกก)

เลขที่อ้างอิงโครงการ 6351
ชื่อโครงการ โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดเชียงราย (ริมกก)
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. บ้านเอื้ออาทร
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.3/2614
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 19 มี.ค. 2555
ประเภทโครงการ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ ต.ริมกก อ.เมือง ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด เชียงราย รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดเชียงราย (ริมกก) - หนังสือเห็นชอบ
2 Monitor 1/2560 - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
3 Monitor 1/2557 - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 Monitor 1/2556 - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 Monitor 2/2560 - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
6 Monitor 1/2557 - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
7 มาตรการป้องกัน บ้านเอื้ออาทร จังหวัดเชียงราย (ริมกก) 1/2558 - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
8 Monitor 2/2555 - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
9 ยื่น Monitor 1/2562 - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
10 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
หน้าปก
แบบ ตต.1
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
หน้าปกภาคผนวก
ภาคผนวก ก.
ภาคผนวก ข.
ภาคผนวก ค.
ภาคผนวก ง.1
ภาคผนวก ง.2
ภาคผนวก จ.1
ภาคผนวก จ.2
ภาคผนวก ฉ.
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
11 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
หน้าปก
แบบ ตต.1
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก.
ภาคผนวก ข.
ภาคผนวก ค.
ภาคผนวก ง.1
ภาคผนวก ง.2
ภาคผนวก จ.1
ภาคผนวก จ.2
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
12 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดเชียงราย (ริมกก) 1/2561 - Monitor รอบ มกราคม ถึง มิถุนายน
13 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดเชียงราย (ริมกก) 2/2559 - Monitor รอบ กรกฎาคม ถึง ธันวาคม